• پیامک

فال آنلاین

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

❤ باز هم ( زائرت ) نیستم از دور سلام ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان

 • هم دیگه رو لت و پت میکنیم
  یا مرگ یا استفراغ

به سلامتی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﺯﺍﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩﻧﺪ !

***

سلامتی اونی که همیشه یا بیرون کلاس بود یا تو دفتر مدرسه فقط به عشق اینکه خنده رو لب دوستاش بنشونه !

متن سلامتي ارسال شده توسط سالار

***

سلامتی وفای برگ که تا وقته خشگل و با طراوته از درخت جدا نمیشه

***

سلامتی کفاشی که رو سیاهی با واکس رو به سیاه بازی ترجیح میده

***

سلامتی چشایی که دل ازم بردن و اشک رو بهم یاد دادن و وقته التماس هام به روم بسته شدن و به دنبال دیگری سو سو میزدند 🙂

متون سلامتي ارسال شده توسط اصخر

***

سلامتی پسری که رفت خونه رفیقش ولی حتی به کفشای خواهره رفیقشم نیگا نکرد

***

ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻫﻨﺸﻮﻥ ﭘﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﻣﺆﺩﺑﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﭘﺮ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﻦ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ …
سلامتي کفاشي که رو سياهي با واکس رو به سياه بازي ترجيح ميده

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ : “ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺭﻓﺖ،
ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﯿﺴﺖ ”!

متون سلامتي ارسال شده توسط اصخر

***

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﭘﺪﺭ
ﻗﺮﺻﺶ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﺪ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮﺭ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﺖ؛
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻗﭽﻪ ﯼ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭ …
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ! ﻭ
ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﮔﺮﺩﻧﺸﻮﻧﻪ … ﻭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﺩﺳﺘﺒﻨﺪ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﻭ ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻧﺸﻮﻧﻪ!! ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﻃﻼﯼ ﺑﺎﻻﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯿﺖ
ﻃﻨﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻲ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ . . . ! ﭼﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﻧﺒﻮﺩﻥ، ﻣﺮﺩﺍ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ

***

سلامتی اونی که پیجامو میخونه و چه لایک بده چه لایک نده برام عزیزه 🙂

***

متون سلامتي ارسال شده توسط اصخر

***

سلامتی دلی که با اینکه زیره پای کسی که دوستش داشت لگد مال شد هنوز میگه هر کسی میتونه اشتباهی بکنه

***

یک عمر انتظار کشیدم ؛ جا نزدم ، کم نیووردم ، دستم کوتاه بود 🙂 سپردمش دسته اوس کریم ؛ایشالا که خوش بخت میشه ؛ قراره تو عروسیش اونقد برقصم و مسخره بازی در بیارم تا یبار دیگه لبخنداشو ببینم

سلامتی کسایی که دستشون کوتاس و دست درازی نکردند

تکه ای از زندگی شیخ المریض 🙂

***

سلامتی ندارم شرمنده ایشالا برا فردا جور میکنم

***

متون سلامتي ارسال شده توسط اصخر

***

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﻣﺜﻪ ﺟﯿﺒﻤﻮﻥ ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ

***

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺘﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ؟ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ، ﺁﺭﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ . . . ﮐﺠﺎ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺩ ؟ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘـــــــــــــــــﺪﺭ

***
ﻣﺎ ۳ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ : ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﯽ ﺩﺭﯾﻎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﺑﯽ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ …

***

متون سلامتي ارسال شده توسط بلقیس

مادر تنها کسی است که
می توانی تمام فریادهایت را بر سرش بکشی
و مطمئن باشی که هرگز انتقام نمی گیرد !
سلامتی همه مادرا . . .

***
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ
ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﭙﺮﻩ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺶ ﻭﻟﯽ ﻧﺠﺎﺑﺘﺶ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ !

***
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩ
ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺪﻩ !

***
به سلامتی رفتگری که دیشب تمام شهر مهمون خونش بودن
بدون کوچکترین مراعاتی خوردن، ریختن، پاشیدن، سوزوندن

***
ارسالی از سالار

***

مشهد ینی:
ايران12
کد051
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺗﻬﺮﻭﻥ ,ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻣﻠﮏ ﺁﺑﺎﺩ…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﮐﻮﺭﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺍﺧﺮ ﻭﮐﯿﻞ ﺁﺑﺎﺩ..
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﭘﯿﺮﺍﺷﮑﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻩ ﺩﯼ…
مشهد ینی خانه عطر..
مشهد يني جلال نه ايرج ميرزاي قديم..
مشهد ینی یک خیابون راهنمایی و یک ذرت مکزیکی دولپی
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﻭ ﺧﻢ ﺷﺪﻥ ﻭﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺣﺮم..
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺳﻄﻞ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺷﻠﻪ…
مشهد يني غروب پاييز قدم زدن تو کوچه بابک…
ﻣﺸﻬﺪ ﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻔﺖ تير هاشميه

سلامتی هرچی مشتیه

متن سلامتي ارسال شده توسط فندوق

***
به سلامتی هر کس که درونش داره میسوزه
اما ترجیح میده لبهاشو بدوزه…
.

***
سلامتی اونایی که وقتی دونفری از خیابون رد میشن همیشه سمت چپ وایمیسن …

***

متونه سلامتي ارسال شده توسط سالار

***

مامانم بابامو صدا زد که دره شیشه سس رو باز کنه
پدرم بعد از کلی کلنجار نتونست
منم خیلی راحت درش رو باز کردم و گفتم :اینم کاری داشت؟؟
پدرم لبخندی زد و گفت:
یادته وقتی بچه بودی من در شیشه رو شل میکردم تا بازش کنی و غرورت نشکنه؟
بدجوری بغض گلمو گرفت..

سلامتی همه باباها

***

سلامتی همه مامانایی ک هروقت صداشون کنی
میگن:جانم!
و هروقت صدامون می کنن،میگیم:چیه؟ها…؟
به سلامتی مادرایی ک می تونن تا 10 تا فرزندشون
نگهداری کنن اما 10 فرزند نمی تونن
از یک مادر
نگهداری کنن!

***

به سلامتی مادرایی ک با حوصله راه رفتن رو یاد بچه هاشون دادن ،
ولی تو پیری
بچه هاشون خجالت میکشن
ویلچرشون
رو هل بدن!

***

به سلامتی مادر تنها کسی ک وقتی شکمشو لگد می زدم از شدت شوق می خندید!
به سلامتی
مادر که دیوارش
از همه کوتاه تره

متن سلامتي ارسال شده توسط فندوق

***

سلامتی اونی که هیچوقت حالمونو نمی پرسه چون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره …
.

***

به سلامتی اونایی که غصه هاشونو با خودشون قسمت میکنن و شادی هاشونو با بقیه …

***

به سلامتی عاشقی که وقتی ازش پرسیدن : چرا ناراحتی ؟
گفت : تا حالا پشت ماشین عروس عشقت بوق زدی ؟

متن سلامتي ارسال شده توسط سالار

***

به سلامتیه حس و حال اون پسر بچه ای که وقتی دو نفر دارن برای فوتبال یارکشی میکنن ، آخر از همه اسمشو میگن

***

به سلامتی که نه اما شادی روح اونایی که یادشون همیشه با ماس و دستشون از دنیا کوتاس

***

به سلامتی کسی که همیشه آخر اس ام اس هاش اسمشو می نویسه چون میدونه هیشکی شمارشو ذخیره نکرده …

***

به سلامتیِ سکوت که بعضیارو همین سکوت آروم میکنه و بعضیارو هم آتیش میزنه !

***

متن سلامتي ارسال شده توسط سالار

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﯾﺒﺮﺷﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﺮﺯﻭﻧﺪ

***

یه ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯﻡ می پرﺳﯿﺪن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎنی رو ؟

ﻣﻨﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘـﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ !

ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﭘﺪﺭﻡ ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﻣﯿﺰﺩ ﻭ خجالت میکشید ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ

ولی ﺍلاﻥ ﻣﯿ ﻔﻬﻤﻢ ﭘﺪﺭم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﯿﮑﺸﻪ

و خسته میشه ﺗﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎﯼ ﺯﺣﻤﺖ کش

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺻﺎحب ﮐﺎﺭش ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺯﺩ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ

ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ ﻋﻮض ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ امــــا ﯾﺎﺩ ﺧﺮﺝ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﯾﻀﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﯾﺎﺩ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺧﻮﻧﻪ ، ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮش ، ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺴﺮﺵ …

ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺎحب ﮐﺎﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

***

ارسالی از سالار

***

به سلامتی پسری که گفت :

من تو زندگیم فقط دنبال یه دختر میدوَم

اونم دختر خودمه وقتی تازه داره راه رفتن یاد می گیره

***

* به سلامتي کسي که وقتي بردم گفت :
اون رفيــــــــــــــــــــــــق منه …….
وقتي باختم گفت : من رفيـــــــــــــــــــــــــــقتم ……

***

*به سلامتي درياچه اورميه…
نه بخاطر اينكه مظلومه فقط به خاطر اينكه هيچ وقتي اجازه نداد كسي توش غرق بشه…

***

*به سلامتي‌ اون بچه‌اي که شيمي‌ درماني کرده همه ی موهاش ريخته،
به باباش ميگه بابا من الان شدم مثل رونالدو يا روبرتو کارلوس؟
باباش ميگه قربونت برم از همه اونا تو خوش تيپ تري ….

***

متون سلامتي از سالار

***

*به سلامتي همه اونايي که خطشون اعتباريه ولي معرفتشون دايميه!

***

*به سلامتي اونايي که به پدر و مادرشون احترام ميذارن و ميدونن تو خونه اي که
بزرگترها کوچک شوند؛ کوچکترها هرگز بزرگ نميشوند .

***

*به سلامتي همه باباهايي که رمز تموم کارتهاي بانکيشون شماره شناسنامشونه…

***

*به سلامتي مادر که بخاطر ما هيكلش به هم خورد.

***

*به سلامتي کسي که ديد تو تاکسي بغليش پول نداره
به راننده گفت :پول خورد ندارم مال همه رو حساب کن….!

متون سلامتي از سالار

***

* به سلامتي بيل!
که هرچه ‌قدر بره تو خاک، بازم برّاق‌تر مي‌شه.

***

* به سلامتي سيم خاردار!
که پشت و رو نداره

***

* به سلامتي اوني که بي کسه، ولي ناکس نيست

***

* به سلامتي آسمون که با اون همه ستاره اش يه ذره ادعا نداره
در حالی که يه سرهنگ با سه تا ستاره اش دهن عالم و آدمو سرويس کرده

***

*به سلامتی‌ اون پسری که وقتی‌ تو خیابون نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته بازم سرشو میندازه پایین و زیر لب میگه: اگه آخرشم باشی‌… انگشت کوچیکهٔ عشقم هم نیستی

♥به به انصافا سلامتی داشت♥

***

متون سلامتي از سالار

***

* به سلامتی اونایی که
چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه…*
به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه ترکمون کنن درکمون میکنن…

***

* به سلامتی مداد پاک کن
که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه…

***

* گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پايين مي اندازي؟ گفت :ستاره چشمک ميزند، نميخواهم به خورشيد خيانت کنم……….

به سلامتي همه اونايي که مثل گل آفتابگردان هستند

♥ چقد قشنگ بود به به من خودم خر کیف شدم ♥

***

متون سلامتی از سالار

سلامتي بالشته اتاقم که هر وقت اشکام از دلتنگي از چشام ميچکيد برام پاکشون ميکرد و ميزاشت خوب خودمو رو شونه هاش خالي کنم

***
سلامتي لات هاي قديم با اين که هر ريگي به کفششون بود ،ناموسه مردم رو ناموسه خودش ميدونست روشون غيرت داشت

***
سلامتي تير برقي که هر چي وعده داشتيم کناره اون بود ولي حالا چراغش خاموشه که ياده قديمو ، نامردي ها نندازه منو

***

متون سلامتي از اصخر

***

سلامتي مادرها که هر چی بیشتر حرصشون میدی ماچ کردنشون بیشتر کیف میده

***

سلامتي غربت ، با اینکه خیلی سختی بهت میده ولی وقته برگشتن بهونه ایه برای بوسیدن پدر

***

سلامتی اون آدم برفی که با اینکه داره کم کم تو گرما آب میشه و میدونه چیزی از عمرش نمونده هنوز با چندتا دکمه رو دهنش میخنده

***

متون سلامتي از اصخر

***

سلامتی پدری که بچش خورد زمین مادرش رفت بلندش کنه ، جلوشو گرفت گفت بزار عادت کنه

ارسالی از اصخر
***

: به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده

وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

***

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺸﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻭﺣﺸﯿﺎ

سلامتی دلتنگا نه دلسنگا

سلامتی سربازا نه چتربازا

سلامتی رازدارا نه نازدارا

سلامتی تو دلیا نه تو مخیا

سلامتی رفقا نه رقبا

سلامتی زجر دیده ها

سلامتیه خودم و خودت !

***

خسته ام همچون کارگری که مظلومانه آخره ساعت میگه اوستا بازم ملات بسازم ؟

به سلامتی همه کاراگرای ساختمون

***

متن های سلامتی ارسال از سالار

***

به ســـــــــــلامتى اون دلى که هـــــزار بــــار شکست

اما هنــــــــــــوز شکســــــــــــــــــــتن بلد نيست

***

به سلامتي دختري که تو مراسم عقدش

به جاي اينکه بگه با اجازه ي بزرگترها

گفت با اجازه ي عشقم که الان کنارم نشسته …

خخخخخخخخخخخ

***

به سلامتي بازي هاي کامپيوتري که يادم دادن

هر وقت دشمن ديدم يعني دارم راهو درست ميرم !

متون سلامتي از سالار

***

سلامتی اونایی که خودشون میدونن چقدر خوب و پاکن

و اصلا هم مهم نیست که بقیه چه فکری می کنن !

***
به سلامتی اون روزایی که

وقتی روی صندلی میشِستیم پاهامون به زمین نمیرسید !

قربون اون روزا

***
به سلامتی اونایی که مخاطب خاصشون خداست

به سلامتی اونایی که شبا به خدا شب بخیر میگن

به سلامتی اونایی که صبح با یاد خدا از خواب بیدار میشن

به سلامتی اونایی که خدا همه دار و ندارشون

***
سلامتی همه اونایی که دلشون و حرفشون یه رنگه

نه اونایی که فقط دروغاشون قشنگه !

متون سلامتي از سالار

به سلامتي دختري که همه جور ماشيني جلو راهشو ميگيره ولي تا اخر راهو پياده ميره.

به سلامتي دوست خوبي که مثل خط سفيد وسط جاده است
تکه تکه ميشه ولي بازم پا به پات مياد …

***

سلامتي اون پسرائي که وقتي يه شب تنها از يه کوچه رد ميشي
سرشونو ميندازن پائين از بغلت رد ميشن که احساس امنيت کني…
اينا کسائين که ناموسشون براشون خيلي مهمه!،،،

***
سلامتيه پسرا نه واسه ريشو قدشون، واسه معرفتشون!

***
سلامتيه بعضي دخترا نه واسه چشماي ناز و پوستاي صافشون، واسه قلباي پاکشون

متون سلامتی ارسالی از فندوق

***

سلامتی پسرایی که میخوان زود ازدواج کنن نه بابت اینکه کمبودی دارن ،
بابت اینکه فردا اگه بچشون شیشه ای شکوند
بچه یارو رو قسم بده به جون باباش نه به روح باباش

ارسالی از اصخر
***
سلامتيه خودم نه واسه اين حرفام… واسه اينکه مرهم ندارم واسه دردام

ارسالی از اصخر
***
سلامتیه خدا که هرچی پیشش گریه و زاری و حاجت بردیم سکوت کرد و شنید وپشتمونو خالی نکرد
نه مثل بعضیا کلی حرف بزنه دلداریت بده ،بعدشم بهت خیانت کنه

ارسالی از اصخر
***
سلامتی دوتا اشک…
یکی اشکی که “عروس” وسط رقص ریخت
و همه گفتن اشک شوقه …
یکی اشکی که ده متر اون طرف تر
از چشم جونی سرازیر شد که داشت
به عروس قصه هاش نگاه میکرد
که واسه “بی پولی” نتونست بهش برسه…

ارسالی از فندوق

***

سلامتی اونایی که امیده هیچکس رو نا امید نمیکنن ، با این پیش فرض که شاید تنها دارایی طرف امیدش باشه

***

سلامتی عشق که این روزا خیلی ها با وجودی پر از هوس احساسه کثیفشونو عشق مینامند

***
سلامتی تخته سیاه ، که با اینکه رو سیاس ولی تو نکته یادت دادن حرفشو میزنه
سلامتی گچ تابلو مدرسه که با اینکه میدونه تخته ی کلاس رو سیاهه خوب باهاش مچ شده
سلامتیه نیمکت با اینکه جامون تنگ بود ولی کنار هم نگهمون میداشت

متونه سلامتی از اصخر

ﺍﻃﺎﻕ ﺗﻤﯿﺰ ، ﻣﺎﻝ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﮐﻢ ﺣﺎﻓﻈﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﻩ ﭼﯿﺮﻭ ﮐﺠﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ‼! ﻣﺎﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻤﻮﻥ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ‼‼ ﺍﺻﻦ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﺍﻃﺎﻗﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺟﻮﺭﺍﺑﻢ ﺭﻭ ﮔﯿﺘﺎﺭﻣﻪ ، ﮔﯿﺘﺎﺭﻡ ﺗﻮ ﮔﻠﺪﻭﻧﻪ ، ﮔﻠﺪﻭﻥ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ ،

***

ﺗﻮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻻﯾﯽ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ،

^_^

ﯾﻪ ﺯﺍﻧﺘﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﺍﺭﯼ ﻻﯾﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﺮﻗﺼﻢ ﮔﻔﺖ : ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﺰﻥ ﺑﻐﻞ ﺗﺎ ﺷﺎﺑﺎﺷﺘﻮ ﺑﺪﻡ

***

خدﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﺎﻭﺍﻧﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻨﺎﻫﻤﻮ ﭘﺲ ﻣﯿﺪﻡ؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ﺁﻫﺎﻥ ﺍﻭﻥ ﮔﻨﺎﻩ؟؟
ﺣﻠﻪ ﺣﻠﻪ

***

ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﯾﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯿﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ. ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯽ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﻦ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ‼ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺗﺮﺳﻮﻧﺪﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ

***

میدونی چرا شیرازیا حافظو بیشتر از سعدی دوست دارن
چون سعدی میگه برو کار کن مگو چیست کار ………..
.
.
.
.
.
.
.
ولی حافظ میگه بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین !!!!!!

بچه شیش ساله رو دیدم با موبایل با دوسش حرف میزد ،
سینا تو فردا نمیایی مهد کودک من با نیما حتما میرما ،

راستی اون یکی خطمو پاک کن این یکی رو سیو کن
😐
ما شیش سالمون بود با توف پفک میچسبوندیم به هم
😀

😀 جوک ارسالي از پلنگ صورتی 😀

***

به سلامتی دختری ک وقتی ماشینش تصادف کرده بود داشت آتیش می گرفت.پسری اومدوگفت:دستتو بده نجات بدم،گفت:عشقم گفته دست به نامحرم بزنی قید منو زدی،میسوزم ولی قیدشو نمی زنم…

برگرفته از کتاب دلفین ها پرواز میکنند جلد ۲
^_^

***
دختر: من حسودیم میشه وقتی که دخترا بهت نگاه میکنن!
پسر: حسودی نکن عزیزم…
دختر: چرا؟
پسر: چون تو چیزی داری که اونا ندارن . . .
دختر: چــــــی؟؟؟؟؟
پسر: قلبم رو . . .

(برگرفته از کتاب تخیلی گاو ها پرواز می کنند خر ها باور می کنند)

***

و بازم به سلامتی پسری که ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺱ ﮔﻮﻟﺶ ﻧﺰﺩ ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎﺩﺵ ﺩﺍﺩ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﮔﻮﻝ ﻧﺨﻮﺭﻩ . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
(برگرفته از کتاب تخیلی کبوتر ها قالی می‌بافند)

***
به ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﭘﺴـــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺶ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﮐﻨﺴﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
( برگرفته از کتاب تخیلی ، پنگوئن ها لپ تاپ تعمیر می‌کنند )

😀 جوکها ارسالي از فندوق 😀

***

ترکه رو با لره تو سرقت مسلحانه بانک می گیرن !!!
قاضی بهشون می گه : شماها محاربین حکمتون اعدامه !!!!
ترکه می گه : یعنی چی؟؟؟؟؟؟
قاضی می گه: یعنی جنگ با خدا !!! ترکه به لره می گه : بی پدر نگفتم تیر هوایی نزن !! بفرما خورده به خدا!!!!!

***

ﻟﺮﻩ ﺳﺮﻗﺒﺮ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺧﺮﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾﺪ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺧﺎﻟﯿﻪ !! ﺭﻭ ﻗﺒﺮ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺑﺎ ؟؟ ﺍﮔﻪ ﮔﺸﻨﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﺕ ﻓﻼﻓﻞ ﺑﮕﯿﺮﻡ (((((((:!

***
لره واسه ماهیگیری نارنجک میندازه تو رودخونه یه مشت ماهی ریز میاد رو آب.میزنه زیر گریه میگه الهی بمیرم زدم تو مهد کودک شون :'(

😀 جوکها ارسالي از اصخر 😀

***

ترک وايبر , واتساپ , لاين ، تانگو …

بدون درد و خماري بازگشت به زندگی

100 % تضميني

کاملاً گياهي

بدون عوارض جانبي

و بدون بازگشت

با گوشي هاي نوکيا چراغ قوه دار به آسايش برسيد

***

سلامتی پسری که به دوس دخترش میگه:عزیزم من با تمام وجودم تو رو فقط واسه خودت میخوام.فقط و فقط واسه خودت

(برگرفته از کتاب تخیلی کرم ها میدوند)

***

😀 جوکها ارسالي از فندوق 😀

***

ﻛﺒﻮﺗﺮﻟﺐ ﺗﻨﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ، ﮔﻔﺖ: ﺳﻘﻒ ﻗﻔﺴﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﭼﺮﺍﻓﺮﺍﺭﻧﻤﻴﻜﻨﻲ؟
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮕﺶ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮﻛﺮﺩ
ﻭﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﻭﺍﺳﻪ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺎﺍﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﮐﺮﺩﻧﺸﻮﻥ

***

ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﻧﮑﻨﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺮﻩ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ﺧﻔﻪ ﺷﻢ ﺑﻤﯿﺮﻡ

***

ﻋﺎﻗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺪﺧﺘﺮﻡ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﯾﺎ …
ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺏ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻮﻟﺶ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﻮ ﺁﺏ، ﻋﺎﻗﺎ
ﭼﺸﺘﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺪ ﻧﺒﯿﻨﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺪﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ !!!
ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻨﺎ ﺏ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺪﺧﺘﺮﺗﻢ ﺁﺭﺍﯾﺸﻢ ﭘﺎﮎ
ﺷﺪﻩ …ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﻦ ﺧﺮﻡ ﺩﻭﺳﺪﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺟﯿﮕﺮﯾﻪ ﮎ ﺗﺎ
ﻧﺪﺍﺭﻩ.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﺭﻭ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﻮ ﺁﺏ ﻏﺮﻗﺶ ﮐﺮﺩﻡ ! ﺍﻣﺎ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﺯﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺏ ﺑﻌﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺪﺧﺘﺮﻡ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺲ؟ !
ﯾﻨﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﻃﺮﻑ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ؟؟؟

😀 جوکها ارسالي از اصخر 😀

***

ﯾﺎﺭﻭ ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺯﻧﻮﻧﻪ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺖ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ: ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﺨﺮ. ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩﻡ ﺯﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ! ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺮ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺳﺮﺕ ﺑﺮﻭ ﺩﺯﺩﯼ‼!

***

ﺳﻼﻡ
– ﺳﻼﻡ
– ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ
– ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ، ﺍﻣﺮﺗﻮﻥ؟
– ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎﯼ ﻫﻤﺴﺮﺗﻮﻥ ﺑﺎ ﯾﮑﯽﺩﯾﮕﻪ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﯾﻢ
– ﺍﻭﺍ ! ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽﺧﺎﻧﻮﻡ؟ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﺸﻪ؟
– ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ! ﻭﻟﯽ ﮐﺎﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ – ﺣﺎﻻ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﻬﺎ ﭼﯽﻫﺴﺖ؟ – ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺸﻮﻥ ﺍﯾﺪﺯ !
– ﻭﺍﯼ ! ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ؟
– ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ، ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﻫﻤﺴﺮﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ، ﺍﮔﻪ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﻧﺬﺍﺭﯾﻦ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﻮ

***

😀 جوکها ارسالي از بلقیس 😀

***

ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺩﺍﻡ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻣﻨﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺩﺍﻡ ﺩﺍﺭﻡ ….
ﻓﻘﻂ ﯼ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺨﻮﻧﻪ …… (((:

***
ﺯﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮ !!!!..
ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻪ :
ﺧﺎﻧﻢ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺍﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺗﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﻪ !!!.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺏ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ، !!!
ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺮﺍﺵ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺸﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ
1 ﺳﺎﻝﻫﯿﭻ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﯾﯽ ﺳﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﺘﯽ ﺳﺮ ﻃﻼ
ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻦ !!!
ﺗﻮﯼ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ : ﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
ﺯﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﻫﯿﭽﯽ، !!!!
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﯼ !!!! 😐

😀 جوکها ارسالي از اصخر 😀

***

سلامتی ما زشتا …. که اگه نبودیم شما خوشگلا به چشم نمیومدین .. )

زشتا کپی اجباری….!!!! نخند بابا کپی کن فک میکنی خیلی خوشگلی میمون؟؟!!

😀 جوکها ارسالي از فندوق 😀

***

روزی یک زوج 25ومین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفتند.انها در شهر مشهور شده بودند به دلیل اینکه درطول زندگی مشترک خود هرگز دچار اختلاف نشده بودند… تو این مراسم خبرنگار ها جمع شده بودند تا دلیل خوشبختی انان را بپرسند…. سردبیر میگه:اقا واقعا باور نکردنی نیست.چطور چنین چیزی ممکنه؟؟ شوهر روزای ماه عسل رو به یاد میاره و میگه:بعد ازدواج برای ماه عسل به شمیلا رفتیم اونجا برای اسب سواری دو اسب متفاوتو انتخاب کردیم…اسب من بسیار ارام بود اما اسب همسرم کمی سرکش بود و همان اول راه همسرمو زمین انداخت. همسرمو خودشو جمع و جور کرد بعد زد به پشت اسب و گفت:’این بار اولت بود’ بین راه اسب دوباره اونو زمین انداخت همسرم گفت:’این بار دومت بود’ وقتی اسب برای بار سوم اونو زمین انداخت همسرم خیلی با ارامش تفنگشو برداشت و اسبو با یه گلوله کشت. سر همسرم داد زدم:چه کار کردی روانی؟؟!حیوان بیچاره رو کشتی دیوانه…. همسرم با خونسردی به من نگاهی کرد بعد با ارامی گفت: این بار اولت بود

😀 جوکها ارسالي از شمالی 😀

***

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﭼﺮﮎ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺸﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺎ ﻭﯼ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﮐﻨﺪ،
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ
ﺩﺭﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻥ،
ﺩﮐﺘﺮﺟﻮﺍﻥ ﺭﻋﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯿﺰﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺗﺸﮑﺮﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ
ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﻟﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﮐﺘﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ ،
ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻓﺮﯼ ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ
ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،
ﻧﮑﻨﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻓﺮﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ، ﻧﻪ
ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ

***

ﺧﺴﯿﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ
ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩ،
ﭘﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﺎﻡ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﻭ
ﮔﺬﺍﺷﺖ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎﺗﻮﻥ ﻏﺬﺍ
ﻫﻢ ﻣﯿﺪﯾﻦ؟
ﺧﺴﯿﺴﻪ: ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺣﺠﯽ ! ﻣﮕﻪ ﺷﻮﻣﺎﻫﺎ ﻧﻤﯿﺪﯾﻦ؟
ﯾﻬﻮﺩﯼ : ﺧﯿﺮ.
ﺧﺴﯿﺴﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻦ ﯾﻬﻮﺩ ﻣﺸﺮﻑ ﺷﺪ

***
ﺗﻮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺟﺰﻭﻩ ﻫﺎﺵ ﺭﯾﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﮔﻔﺘﺶ
ﻫﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﻣﮕﻪ ﮐﻮﺭﯼ ﻋــﻮﺿﯽ |:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻠﺖ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺎﺍﺍﺍﺍ
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿﻢ

***
ﺻﺒﺢ ﺩﯾﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ
ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ۱۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﺩﺧﺘﺮﻣﻮﻥ .
ﻣﻨﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﭘﻮﻟﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﯾﮏ
ﮐﺎﺭﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮﺵ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﭘﺮﯾﺪ ﺑﻐﻠﻢ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺑﺎﺑﺖ ۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ،
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﻋﻨﻮﺍﻥ:
ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ …
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﮐﻪ، ﺭﺍﻫﺰﻧﻦ 21:01

***

ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ،
ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭼﻘﺪﻩ؟
ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﻭ ٢ ﺗﺎ ﺭﺑﻊ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻃﻔﻼﻥ
ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺴﺘﺶ …. 🙂

***

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺪﻡ ﺑﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ..
ﻣﺠﺮﯼ: ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮ ﺍﻭﻝ 45 ﺑﺎﺭ
ﻣﯿﮕﯽ ” ﻫﺎ؟” ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺮﯼ ﻧﻮﻧﻮﺍ ﺭﻭ ﻭﺍﺱ ﻣﻦ
ﻣﯿﺎﺭﯼ …ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺪﯼ؟
ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﺑﻠﻪ،ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺧﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺮﻣﻦ ﮐﻮﻓﺘﻦ ..
ﺟﯿﮕﺮ : ﺟﯿﮕﺮﻡ ! ﺟﯿﮕﺮﻡ ! ﺟﯿﮕﺮﻡ !
ﻓﺎﻣﯿﻞ : ﺭﺍﺱ ﻣﯿﮕﻪ،ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺵ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺮﺍﺵ ﻫﻢ
ﺟﯿﮕﺮﻥ !
ﻣﺠﺮﯼ: ﺣﺎﻻ ﻭﺍﺱ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻢ !
ﻣﺠﺮﯼ: ﻣﮕﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﻪ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﻧﻪ ﭘﺲ ﺟﺎ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ:|

😀 جوکها ارسالي از اصخر 😀

سلامتی استادی که سر جلسه امتحان دید برگم سفیده
اومد در گوشم گفت نگران چی هستی؟ اسمتو بنویس بقیش با من!

ولی حیف بیدار شدم بقیه خوابمو ندیدم

ارسالی از سالار

***
ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ !!!
.
.
ﻋــــــــــــــــﻮﺿﯽ
.
ﻣﺎﻩ محرمﻧﺰﺩﯾﮑﻪ
ﺑﺠﺎﯼ ﻭﻟﮕﺮﺩﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺸﯿﻦ ﺩﻋــــــــــــﺎ ﺑﺨﻮﻥ
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﻣﻨﻮ ﺑﻬﺖ ﺭﺳﻮﻧﺪ
.
ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮﺩ ….

ارسال شده از فندوق

***
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯼ ﺭﻭﺯ ﺳﺮ ﭘﺴﺖ، ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﯿﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﻭ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩﻥ . ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﺩﯾﺪﻡ
ﻫﺮﮐﺪﻣﺸﻮﻥ ﯾﻪ ﺗﺨﻤﻪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺩﻫﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﻣﯿﺒﺮﻥ!
ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻢ ﺳﺮﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ٬ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ .
ﺧﺎﻡ ﺑﻮﺩﻥ٬ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ …
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﻡ
ﺍﻧﺒﺎﺭﺷﻮﻧﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺗﺨﻤﻪ ﺑﺨﻮﺭﻡ…
ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ ﺭﺩﺷﻮﻧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ٬
ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ﭼﺸﻤﺘﻮﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺪ ﻧﺒﯿﻨﻪ٬ ﯾﺎﺭﻭ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﻝ ﺳﯿﺮ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ٬
ﯾﻪ ﺟﺎریده …….ﺑﻮﺩ !!…

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ : ﻣﯿﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﮐﺶ ﺍﺳﺖ !!…

ارسالی از فندوق

***

معلم مي گه هر كي به اولين سوالم جواب بده ميتونه بره خونه….
مشهدیه سريع از پنجره كيفشو ميندازه بيرون….
معلم ميگه كي اون كيف انداخت بيرون؟
مشهدیه: مو بودوم ، خدافظ…:D

ارسالي ازفندوق

***
لعنت ﺑﺮ ﻫﺮ چی ﻓﺎﺻﻠﻪ اس ﺗﻮ ﺩﻧﻴﺎ … . . .
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﺮﺍ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻦ ﺑﺎﺱ ﺍﺯ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﺁﺧﻪ ؟ چیه فک کردی پست شکست عشقیه؟! نه عزیزم ، اینجا از این قرتی بازیا نداریم!!!!

اوضاع آمار خیلی بده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ارسال شده از سالار

***

به دختر بچه ی پنج ساله تو پارک گفتم : وای عمویی چقدر نازی تو، موش بخورتت . . .
.
.
.
گفت : خفه شو کثافت چشم چرون بیکار و بی عار جامعه ، مایه ی ننگ همه ی ایرانیایی تو مرتیکه . . .
شانس آوردم مسلح نبود . . .

ارسالی از سالار

***

آیا می دونستین مریخیا وختی پاشون پیچ می خوره زمین نمی خورن؟
مریخ می خورن
من برم پیِ اکتشافات بعدیم
چقدر باهوشم خدایا ممنونم ازت

ارسال از سالار

***

من تا الان فکر میکردمB.F مخفف بستنی فالوده ایه!

به قدری من پاک و معصومم!
دوره زمونه بدی شده
خدا حفظم كنه… (؛

😀 جوک ارسالی از فندوق 😀

***

اعترافات یک اصفهانی
اصفهانیه: حاج آقا من زمان جنگ به یک عراقی تو زیرزمین خونه ام پناه دادم. بنظرتون گناه کردم؟
روحانی: نه خیلی هم کار خوبی کردی. ثواب هم داشته
اصفهانیه: آخه روزی هزار تومنم ازش گرفتم
روحانی: اشکال نداره. خدا ارحم الراحمینه
اصفهانیه: بنظرتون بهش بگم جنگ تموم شده؟؟؟

😀 جوک ارسالی از فندوق 😀

***

: روزی نیوتن در محضر لري نشسته بود.
لر از ایشان پرسید :
شنیده ام شما گفتید : یک کیلو آهن و یک کیلو پنبه وزن برابر :|دارند؟؟؟
نیوتن گفت : بله همین طور است.
لر گفت یک کیلو پنبه و یک کیلو آهن آوردند .
اول پنبه را به سر نیوتن زد سپس آهن را به سر نیوتن زد!!!
😐
نیوتن از درد نالید. لر گفت :
حالا کدام سنگینتر بود!!!!
نیوتن از گفته خود پشیمان شد و فوراً به دین اسلام گرويد!!!!
و در لرستان مشغول دامداری شد

😀 جوک ارسالی از اصخر 😀

***
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻗﺎ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺎﺭ ﻫﺴﺖ .
ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻡ .
ﻫﯿﭽﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﺯﯾﺮﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ
ﻭﺳﺎﯾﻠﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﻫﯿﭽﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ …
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻣﺎﺭ ﺩﯾﺪﯼ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻧﺒﺎﺭﯼ ﺭﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ 😐

😀 جوک ارسالی از فندوق 😀

***

یه جوک بلدم

ولی حسش نیس بنویسم

خستم میفهمی؟؟؟ خسته !!!

همینجوری بخند

به من اعتماد کن.. جوکش باحاله….

😀 جوک ارسالي از فندوق 😀

***

افسر راهنمایی‌ که یک ترک بود پشت بلندگو ماشینش داد میزده، راننده رنو، هرچت کن ،دوباره و چند بار تکرار می‌کنه،
مجه با تو نیستم، هرچت کن،خلاصه پیاده می‌شه میره جلو میگه چیرا هرچت نیمیکنی، راننده میگه، جناب سروان شما میگین راننده رنو، اینکه رنو نیست ماشین گلفه!!
میگه، گلفه که گلفه، کلید که داری گلفش بازش کن و هرچت کن برو!

😀 جوک ارسالي از فندوق 😀

***

یارو ﻣﯿﺮﻩ ﻣﻜﻪ ﺟﻮ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﻜﻨﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺯﺩﻥ
ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﻭﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ

😀 جوک ارسالي از اصخر 😀

***

ﯾﻪ ﺭﻭ ﯾﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﻏﻠﻄﮏ ﻣﯿﻤﺮﻩ ! ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻡ
ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺸﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺵ ﺑﺪﻩ ! ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯽ
ﮔﻪ : ﺑﺎﺑﺎﺕ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮﺩ؟؟ﭘﺴﺮﺵ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺩﺭﺍﺯﻭ ﺑﺎﺭﯾﮏ !
ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻪ ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮕﻪ ﻻﻏﺮﻭ ﭘﻬﻨﻪ

😀 جوک ارسالي از اصخر 😀

***
آسمان آبیست…
اما بی تو…
.
.
.
.
.
.
.
.
بازم آبیه…
باهوش دنبال چی میگردی؟
فک کردی چ آدم مهمی هستی رنگ آسمون بی تو رنگی رنگی بشه
والا چ انتظارایی دارن مردم :

😀 جوک ارسالي از فندوق 😀

***

یکی از
کارایی که خیلی دوس دارم انجام بدم اینه که:زنگ خونه یکیو ساعت4صبح بزنم وقتی گفت کیه!!!!!!!!!!!! بلند داد بزنم

حاااااااااااااااااااااامد پهلاااااااااااااااااانه

***

نیسانیه پشت ماشینش نوشته بود فروشی و شماره تلفنشم گذاشته بود…
پلیس که پشت سرش داشت می اومد بهش زنگ میزنه که ببینه پشت فرمان جواب میده یا نه….
نیسانیه گوشیو برمیداره پلیس میگه اقا ماشینت چند؟؟؟
نیسانیه هم میگه الان نمیتونم صحبت کنم این عوضیا پشت سرمن بذار برن خودم میزنگم…

***

یکی زنگ زده راديو می‌گه:
از قول ما به اوباما بگيد اگر روزی صدتا موشک هم به تهران بزنيد ما قدمی به عقب نمی‌رويم!
مجری گفت:
احسنت به شما، از كجا تماس می‌گيريد؟

گفت: از شيراز !!!!

😀 جوکها ارسالي از اصخر 😀

***

ﺍﺯ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ,
ﻓﻘﻂ ….
.
.
.
.
.
.
ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪﻩ

***

یه چند روزه فهمیدم اون علامت مخصوص حاکم بزرگ میتی کامون چیه؟؟؟؟؟
اون کارت بسیج فعال ژاپن بوده…….

***

میدانید چرا خرس های قطبی بی سوادن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آخه همیشه برف میاد مدرسه ها تعطیله

روانیم خودتی!!

***

😀 جوکها ارسالي از فندوق 😀

***

دیروز تو جمع حرف از سربازی شد و این مکالمه ی بین من و دختر عمم
من : حالم از سربازی بهم میخوره من نمیخوام برم سربازی
دختر عمه: باید بری سربازی تا آدم بشی
من: حالا نه شما خیلی آدمین؟
دختر عمه: ما آدم نیستیم ، فرشته ایم
من: بدتر
دختر عمه : وا چرا؟
من: چون فرشته ها به آدم سجده میکنند توام باید به من سجده کنی
یالا سجده کن ^_^
زود باش سجده کن کصــــــــــافط… و گرنه میدم خدا پدرتو در بیاره

***

😀 جوکها ارسالي از یحیی دیوونه 😀

—————————

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

اين نردبون ترقيه.ازش نميرن پايين ميرن بالا

***

مورد داشت?م دختره از خدا خواسته پرونده
اعمالش
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
صورتی باشه |:

***

انسان هاي بزرگ هيچگاه به کوچکي فردايشان نگاه نميکنند چون از بزرگي امروزشان فردايي کوچکتر خواهند ساخت..»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منم نفهميدم!

ولي خيلي با کلاس بود گفتم براتون بذارم

***

دختره اسم پروفايلش گذاشته A10A

؟؟؟

.

.

.

بعد از تحقيقات عظيم محققان دريافتند

اسمش آتنا بوده!!!!!!

الله اکبر!!

***

مورد داشتيم پسره تو صف بانک به دختره گفته چند نفرجلوتن،

دختره برگشته گفته: والا دوتا خواهر بزرگتردارم که جلوم هسن ولي اشکال نداره اگه ميخاي بيا منو بگير

نخندين خب حق دارن شوهر گيرنمياد!

موردداشتيم دختره بهم زنگ زده منم همينكه برداشتم صيغه عقدوخونده منم باتعجب گفتم بله!!!

هيچى ديگه اينورصداى جيغوهوراه ده پونزه نفرميومد!اصن ببينيداين كمبودشوهر چه ميكنه!

خواستم بهتون بگم درجريان باشين ترفندجديددختراس مراقب خودتون باشين شماره ناشناس جواب ندين

جوک ها ارسالي از سالار

***

ﻣﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻨﺎﺭ … ﺣﺎﻻ ﻭﻝ ﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ ,
.
.
.
.
.
ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﻪ ﺑﻮﺱ ﺑﺪﻩ

ارسالي از فندوق

***

ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ .
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻫﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﯿﻨﮓ ﺟﻮﻧﮓ.
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ : ﮔﻔﺖ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺑﻪ … ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ..
ﺩﯾﺪﻥ ﯾﺎﺭ…بوسه یار…
ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ … ﺩﻟﻢ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : وااا ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ؟
….
بعد ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ
ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ
ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﯾﯿﯽﯾﯽ
ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ هاهاهایییییییی های های های های
ﻫﯿﯿﯿﯽ ﻫﯿﯿﯿﯿﯽ ﻫﻮﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎ ﻫﺎﻻﯼ ﻫﻮﺍ ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻩ ﺣﯽ
ﺣﻪ ﺣﻪ ﺣﺤﺤﺤﺤﺤﺤﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ
ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺩﻝ !!!!!!!!!
ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ : ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : ﻫﻨﻮﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ!!! :|:|

ارسالي از فندوق

***
میگن طرف آیفون 6 خریده گذاشته جیبش یهو دیده صدای تق و توق و شکستن میاد!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گفته ایشالله که استخوان لگنم باشه !??

ارسالي از فندوق

***

زنگ زدم خونه خواهرم،بچه خواهرم گوشي روبرداشت.

گفتم:سلام،بگومامانت صحبت کنه.

گفت:نميشه،داله گليه مي تونه

گفتم:بابات کجاست؟

گفت:دم دله،داله با آقا پليسه صحبت مي تونه.

گفتم:داداش حامد کو؟گفت:اونم لفته بيمالستانالو بگلده.

.درحالي که داشتم ازشدت نگراني سکته مي کردم،

بلندگفتم:مگه چي شده؟

گفت:من گم شدم.

گفتم:مگه الان کجايي؟

گفت:زيل تخت….

خخخ…تف تو روحت بچه…

ارسالي از سالار

***

دختره ميخاسته پشتشو بخارونه ديده دستش نميرسه

.

.

آجر گذاشته زير پاش که دستش برسه!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
داعش بيا منووووو بخوررررررر

.
.
.

بيا ديگه

بيااااااااا منوووووو بخووووووووووررررررررر

ارسالي از سالار

***

امروز بابام بهم گفت اين همه تو وبلاگ ميري

دوست دختر پيداکردي يا نه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

گفتم نه ….

جواب بابام:خاک توسرت کنم فقط بلدي پولتو حروم کني اخه تو کي ميخاي زرنگ باشي و……

الان تهديد کرده که اگه تااخرشب دوس دختر پيدا نکني ديگه نميزارم بري وبلاگ …..

خو الان من چيکار کنم؟؟؟؟؟!!!

دخترا ثواب داره هاااا

ارسالي از سالار

***

یارو ساعت سه نصف شب مسته مست میرسه در خونه ، هر کاری میکرده نمیتونسته کیلید رو بکنه تو قفل در.
خلاصه اونقد سرو صدا میکنه تا زنش بیدار میشه ، ازون بالا داد میزنه :اصغر آقا کیلید بندازم ؟ یارو میگه نه بابا کلید دارم سوراخ بنداز !!:|

ارسالي از اصخر

***

نشستم با خودم منطقی فک کردم… به اين نتيجه رسيدم که هيچ کس کامل نيست

هر کسي تو دنيا بعضي چيزا رو داره
بعضي چيزارو نداره…
مثلا خود من
.
معرفت دارم
ولي لنگه ندارم

والااااا
آدم باید این چیزا رو قبول کنه دیگه!

ارسالی از فندوق

***

ديدين بعضيا وقتي می‌شینن رو صندلی چرمی صدا میده,بعد یه بار دیگه صداشو در میارن که بگن مال صندلی بوده؟!!
فاجعه اونجاست که صداش دیگه در نیاد !

ارسالی از فندوق

***
ﺷﻴﺦ ﻭ ﻣﺮﻳﺪﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻋﺮبی ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ…
ﺷﻴﺦ ﻋﺮﺏ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﻣﺮﺩ ﻋﺮﺏ سرﺥ ﻭ ﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎ مُرد!!
ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍﻥ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﮔﺸﺘﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻴﺦ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪﯼ…
ﺷﻴﺦ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻔﻆ «ﭖ ﻧﻪ ﭖ» ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﻫﻼﮎ ﺷﺪ!
ﻣﺮﻳﺪﺍﻥ ﻫﻤﯽ ﺑﺨﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﻭ خشتک از سر سوا کردند…

مردها هم گاهی احساساتی میشن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
برای مثال: احساس گرسنگی!

ارسالی از فندوق

***

دختر خالم 6 سالشه
1 کیلو تخمه گذاشته جلوش داره میخوره
میگم بذارشون اینور باهم بخوریم

یه دونه گذاشته تو دستم …

میگه : اینو بخور بقیه هم همین مزه رو میدن

ارسالی از فندوق

***

ديروز اسم مودم وايرلسم رو گذاشتم «اگه ميتوني هکش کن.» امروز، وقتي از خواب پا شدم، ديدم اسمش شده: «برو از خدا بترس»

***

اولين باري که از سر کلاس دانشگاه منو انداختن بيرون واسه اين بود که ماژيک نمي نوشت. استاد گفت: چرا اين نمي نويسه؟ منم گفتم دکمه شو بزن… استاد دو ثانيه به ماژيک نگاه کرد… بعد ديگه هيچي من خودم رفتم بيرون!
***

غضنفر مي پرسن شيري يا روباه ميگه :مگه خر چشه

***
دوستم تو دوران مجردى ميخواست دنيارو عوض کنه.

حالا زن گرفته؛
ديروز رفتم خونه شون ديدم نميتونه
,کانال تلويزيونو عوض کنه…

***

رفتم دکتر ميگم سِک سِکَم بند نمي ياد
يه دخدر بدون آرايش نشونم داد از ترس سِک سِکم بند اومد
اما الان از ترس خابم نميبره

***

واقعيت اينه که دخترا واسه هم آرايش ميکنن
وگرنه پسرا فرق آرايش خوبو بدو متوجه نميشن
همين که سيبيل نداشته باشي کافيه…‏!‏

جوک ها ارسالي از سالار

***

دختر همسايون 11 سالشه ، دستشو زده به کمرش با عشوه ميگه:

دلت بسوزه واسم خواستگار اومده. بهش ميگم آخه بچه تو اصلا ميدوني خواستگار چيه؟

ميگه آره يه موجوده کثيفه که مياد ميوه هاي گرونو ميخوره ، ميره و ديگه پيداش نميشه !

***

يارو عينکش را دور دستش مي چرخونه بعد ميزنه چشش، سرش گيج ميره ميخوره زمين
!

***

هر موقعي حس ميکنم شانس ندارم ميام يه چند تا سايت ايراني باز ميکنم
اصن لامصب يه کليک که ميکنم برنده چند تا جايزه مختلف ميشم !
اونم چه بسته هايي با چه درصد تخفيفي !!!!! خدا خيرشون بده

دور نمي بينم اون روزي رو که ميخواي ماي کامپيوترو باز کني و تا کليک کني روش يه صفحه تبليغم باز کنه !
***

از غضنفر مي پرسن شيري يا روباه ميگه :مگه خر چشه

***امروز بالاخره تکليف خودمو روشن کردم
لامصب عجب نوري داره ؟!!!

***
خيليا مارو خر فرض کردن غافل از اينکه من خر نيستم !
جيگرم… جيگرم… جيگرم…

***

جوک ها ارسالي از سالار
***

مورد داشتیم یارو رفته دبی سوار تاکسی شده وقتی نزدیک مقصد میرسه نمیدونه چطوری به عربی بگه من همينجا پیاده میشم به راننده میگه :
صدق الله العلی العظیم

ارسالی از فندوق

***

بابا : پسرم بگو بابا
بچه : ماما !
بابا : نه بگو باااا باااا
بچه : ماااا ماااا
بابا : بــــــــــــوق
بچه: بــــــــــــوق
بابا: چی گفتی ؟
بچه: بــــــــــــوق
مامان : سلام پسرم ،مامان اومد !
بچه : بــــــــــــوق
مامان : چــــــــــــی ؟ اینو کی یادت داده ؟؟؟
بچه : بـــابـــا
بابا : o_O

***

امروز همسايمون يه احوالپرسي گرمي با من کرد که نگو
معلوم نيست چند گيگ دانلود کرده کثافت !
اين رسم واي فاي نوازيه آخه ؟؟؟

***

کاش بالاي سر بعضيا يه ضربدر کوچولو بود که هر وقت حوصلشونو نداشتي روش کليک کني ، طرف بسته بشه !

***

همـــــــــه چشاتونــــو ببندیـــــد یه خبـــــر خوب بـــــدم :
.
.
.
.
.
..
.
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- o.o -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.–.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
.
.
.
.
?کی اون وسط چشـــــاش باز بود نمیگـــــم .

***

قابل توجه اون عزیزانی که میگن چرا اینقد

خودتو می گیر?

باید عرض کنم خدمتتون که :

خو لامصب اگه میتونی تو بیا منو بگیر

😐

***
یه سوال خیلی وقته ذهن منو درگیر کرده…
اصن شب و روز نذاشته واسم…
مگه باسن میتونه نقاشی بکشه !” ؟! ؟ ! ؟! ؟! ؟
نه..!
خب پس واسه چی تو اون تبلیغ تو تلوزیون میگه
” باسنا همه میتونن نقاشی کنن !!!!

جوک ها ارسالي از سالار

***

بعد از بیست و چند سال مهمون میاد خونمون حوصلشون سر میره ور میدارند فیلم ختنه سورون منه بدبختو میزارند میبینند!
😐
اصن یه وضی

***

یه فامیلامون پنج سالشه اومده به مامانش میگه از بازیهای مسخره تبلت خسته شدم یه چیز پیشرفته تر میخوام… ما بچه بودیم کاغذ میجویدیم میزاشتیم تو لوله خودکار پرت میکردیم طرف تخته سیاه:(

***
دخترا الان فوتبال بازی می کنند!
رتبه اول کنکور شدن!
حتی وارد انرژی اتمیهم شده اند!
والا اینجوری که پیش میره هیچ بعید نیست به زودی پارک دوبل هم یاد بگیرند.:|

***
امروز یه آگهی یه جایی دیدم نوشته بود”قلب فروشی, بیست نه ساله گروه خونی +O”
خدایا! قیامتت را برپا کن.
تو اگر خسته نشدی من عجیب خستم….

***
اسهلو یا ایهاالذین لا لایکهوو:

اسهال شوید ای کسانی که لایک نمیدهید

***

دختران از آنچه در دانشگاه می بینید زشت تر هستند
دقت کنید از ما گفتن بود!

***

جوک ها ارسالي از اصخر

 • 6
 • 1,240
 • 4,869
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها