• پیامک
فال آنلاین

خوشبختی

🌹  همین دور هم بودن ماست  🌹

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • میترکونیم
  حساس نشو

دفتر شـعـــر

خدایــــــــــا! سرده این پایین، از اون بالا تماشا کن

اگه میشـه بیــــــا پاییـن و دستـــــای منـــو ها کن

خدایــــــــــا!سرده این پایین،ببـین دستــامـو میلرزه

دیگه حتـــــــــــے همه دنیا،به این دورے نمـے ارزه

تو اون بالا من این پایین،دو تایـــــــے مون چرا تنها؟

اگه لیلــــــے دلش گیــــره! بـــــگو مجنون چرا تنها؟

خدایا! من دلم قرصه،کسے غیر از تو با من نیست

خیالت از زمین راحت ،که حتــے روز،روشن نیست

کسـے اینجا نمـے بینـه که دنیـــــــــــا زیر چشماته

یه عمره یـــــــــــادمـــــــون رفته،زمیـن دار مکافـاته

فراموشم شده گاهـے،که این پایین چه هـــا کردم

کـــــــــه روزے بایـد از اینجـا بــازم پـیــش تو برگردم

خدایـــــــــا! وقــت برگشـتـن یه کم با من مدارا کن

شنیــدم گرمــه آغوشـــت،اگه میشـه منــم جا کن

(شاعر ناشناس)

۹ ◄ لایک کن و فرار کن

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ، ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ،
ﺻﺤﻨﻪ ﯼ ﻏﻤﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
ﺏ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﻳﺸﯽ؟ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ
ﺑﯿﺠﺎﺳﺖ،
ﻋﺸﻖ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ،
ﭘﺎﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﺬﺍﺭ،
ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ،
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺳﯽ،
ﭘﺲ ﺭﻫﺎ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺭﻫﺎ،
ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﻔﺴﯽ

* ناشناس *

۱۱ ◄ i love u

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺳﻌﺪﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺭا میدید ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺮﻭﺩ :

ﺑﻨﯽ ﺁﺩﻡ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ
ﮔﻬﯽ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﮔﻬﯽ ﻭﺍﺷﺮﻧﺪ

ﯾﮑﯽ ﺗﺎﺯﯾﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﺎﺭ
ﯾﮑﯽ ﻗﻔﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﭼﻮﺏ ﺩﺍﺭ

ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺪ ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ
ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩﻣﺎﻥ

ﯾﮑﯽ ﺍﺭﻩ ﺗﺎ ﻧﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺩ
ﯾﮑﯽ ﺗﯿﻎ ﺗﺎ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭﺩ

ﯾﮑﯽ ﭼﻮﻥ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ
ﯾﮑﯽ ﺧﻨﺠﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﻢ ﻣﯽ ﺩﺭﺩ

ﭼﻮ ﻋﻀﻮﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ

ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻧﻔﺮﺕ ﻭ ﮐﯿﻦ ﻭ ﺁﺯ
ﯾﮑﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﮐﺮﮐﺲ ﯾﮑﯽ ﭼﻮﻥ ﮔﺮﺍﺯ

ﺗﻮ ﻛﺰ ﻣﺤﻨﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻴﻐﻤﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻬﻨﺪ ﺁﺩﻣﻲ

* ناشناس *

۹ ◄ لایک کن و فرار کن

ﻏﺼﻪ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ ﻣﺮﺍ ، ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺒﺎﺭ

ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ، ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺒﺎﺭ

ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ

ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﻣﻦ ﮔﺸﺎ ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭ

ﺧﺎﮎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻦ ﺭﻫﺎ ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭ

ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ

ﺍﺑﺮ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﻤﺎ ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭ

ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﮑﻮﺕ

ﺑﺎ ﺧﻮد ﺩﺭﯾﺎ ﺑﯿﺎ ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭ

ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺁﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺒﺰ ﺳﺒﺰ

ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺍ ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭ

ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﺩﻝ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ
ﺍﺳﺖ

ﻏﺼﻪ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ ﻣﺮﺍ ، ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺒﺎﺭ

* ناشناس *

۹ ◄ لایک کن و فرار کن

ﺁﺭﯼ ﺳﻬﺮﺍﺏ ، ﺗﻮ ﺭﺍﺳﺖ
ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ! ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ . . . ﭘﻨﺠﺮﻩ ، ﻋﺸﻖ ،
ﺯﻣﯿﻦ ، ﺩﻭﺳﺖ ، ﻫﻮﺍ ، ﻣﺎﻝ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ !

ﺍﻣﺎ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺗﻮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻦ …
ﺑﺮ ﺩﻝ ﺳﻨﮓ ﺯﻣﯿﻦ ، ﺟﺎﯼ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ ؟

ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ، ﺩﺍﻧﻪ
ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ … ﺁﺏ ﺭﺍ ﮔﻞ
ﮐﺮﺩﻧﺪ ! ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ
ﺑﺎ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ !

ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺍﯼ ﺳﻬﺮﺍﺏ … ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮﺩﯼ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ …
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﺁﺏ … ﺩﻭﺭ
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ ﻏﺮﯾﺐ …
ﻗﺎﯾﻘﺖ ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ ؟ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻬﻤﻪ
ﯼ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ !

ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﯿﺪ ﺗﻨﺪ ﻭ
ﺁﻫﺴﺘﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ؟! ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎ …

ﻣﺜﻞ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺩﮔﺮ ﺟﻨﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮎ
ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ … ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻣﺮ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ … ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺎﺯﮎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻦ …

485078_CP58nZx8

۱۰ ◄ یوهوهاهاهاهاهاها

خنگولستان_دلنوشته
زندگی میگذرد ، تو به آرامی کنارش بگذر
شده لنگان لنگان ، یا که آرام آرام بکناری بنشین
و نگاهی بنداز که چه تند میگذرد
همه هستند مشغول
گر زمین خورده کسی
زیر پا له گشته
بهتر است برگردیم
بی خیاله دور اطرافو همه شلوغیاش
همه عادت دارند بزنند حرف به پشت سره هم
حال چه سازی زندگی بر میلش
یا که از برای خود زندگی را سازی

زندگی را خود ساز

بر خودت سخت مگیر

نون ماست هم میکند سیر هنوز
میشود پشت موتور ، از وجوده گرمای پدر لذت برد
گاه پیاده باشی مزه اش دلچسب است
ریزه سنگ های جاده ؛ نوک کفشی خواهند تا برقص در آیند
بی پولی بد دردیست ،
همه چی هم پول نیست ،
بوسه ی مادرها
گرمیه دست پدر
خنده های ته دل
دست و پای سالم
رفیقانی مشتی

گاهی وقتا کافیس تا که بی پول باشی ، تا تو هم دریابی همه چی هم پول نیست
زندگی بیهودس با چونین رسمی که ؛ همه دارند از پیش
زندگی معنی اش خندیدن در سختیس
که اگر هر سختی به تو گیرش افتاد تو فقط میخندی
زندگی یعنی که تو همی میخندی به همه بدبختیت
زندگی معنی اش خندیدن در سختیس

شیخ المریض عمو حسین پیرزاد

:shock: اولش متنی همینا رو گفتم بعد دیدم شعره نو شد :shock:

۹ ◄ لایک کن و فرار کن

ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﺁﺩﻡ ، با تو ﺭﺍﺯﯼ ﺩﺍﺭﻡ …
ﺍﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺁﯼ …

ﺁﺩﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻧﺠﯿﺐ ﺁﻣﺪ ﭘﯿﺶ …

ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ مینگریست …
ﻣﺤﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻏﻢ ﺁﻟﻮﺩ ﺧﺪﺍ ، ﺩﻝ اﻧﮕﺎﺭ ﮔﺮﯾﺴﺖ …

ﮔﻔﺖ: ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﺁﺩﻡ ، ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ
ﺍﺷﮏ ﺯﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﭼﮑﯿﺪ …
ﯾﺎﺩﻣﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﺲ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ …

ﺑﻐﺾ ﺁﺩﻡ ﺗﺮﮐﯿﺪ …
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻟﺮﺯﯾﺪ …

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ
ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺸﺖ …
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﻋﺮﺵ …
ﻧﻪ … ﻧﻪ … ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ ،
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ …

ﺁﺩﻡ ﮐﻮﻟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ …
ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺖ …
ﺭﺍﻫﯽ ﻇﻠﻤﺖ ﭘﺮﺷﻮﺭ ﺯﻣﯿﻦ …
ﺯﯾﺮ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯ ﺷﻨﯿﺪ …

ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﺁﺩﻡ . . .
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻦ . . .
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮔﻠﻬﺎﯼ بهشت . . . ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ی ﮔﻨﺪﻡ . . .
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺵ . . .

خنگولستان (2)

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

ﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻮﻧﻪ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺎﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺯﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﻫﻢ ﺍﺯﯾﻦ ﻫﺮﺯﻩ ﻋﻠﻒﻫﺎﯼ ﭼﻤﻦ ﺑﯿﺰﺍﺭﻡ
من ﺯ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﺎﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﮐﺎﺵ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺳﭙﯿﺪﺍﺭ ﺭﻭﻡ
ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺗﺒﺮﺩﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺍﯼ ﺻﺒﺎ! ﺑﮕﺬﺭ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺮﺩ ﺗﺒﺮﺩﺍﺭ ﺑﮕﻮ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﻋﻤﻖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﯿﺪ
ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﺁﻩ، ﺍﯼ ﮔﺮﻣﯽ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻦ
ﺑﯽﺗﻮ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ

ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺭﺩﯾﻒ ﻏﺰﻟﻢ تکرﺍﺭﯾﺴﺖ …
ﺁﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻫﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺑﺪﻡ ﻣﯽﺁﯾﺪ …

* ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ *

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﻥ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺶ …

ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﺳﺖ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ . . . ﻧﺸﺪ، ﺩﺭﺩ مرا . . .

ﻏﻨﭽﻪ ﺍﯼ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﻏﯿﺮ ﻟﯿﻼ ﺭﻧﺞ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ …

ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﯾﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺍﯼ ﮔﻠﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﺕ ﺷﺪ ﻣﺮﺍ تحقیر کرد …

ﺣﺲ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺣﺮﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻤﺪﺭﺩ نیست …

ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺣﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎ ﻗﺒﻮﻝ ، ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻭﻟﯽ …

ﺣﺮﻑ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

ﺗﻨﺸﻪ ﯼ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﻡ …

ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍ، ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻓﻘﻂ …

khengoolestan_daftar sheer

۳ ◄ شد سه تا هوورا هوورا

ﻧﮕﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻫﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ!

ﻣﺜﻼ ﺭﻓﺘﻪ ﺯ ﺳﺮ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ!

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ …

ﻣﺜﻼ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺩﻟﻬﺮﻫﺎﯾﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ!

ﻫﺮﺷﺐ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺧﻮﺷﯽ ﺍﻭﻝ ﺷﺐ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ …

ﻣﺜﻼ ﻏﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ!

ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻫﻤﻪ ﻗﺼﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ …

ﻣﺜﻼ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻟﻢ ﺍﻫﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ!

ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﺘﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ …

ﻣﺜﻼ ﺳﮓ ﻧﺸﻮﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ ! …

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم
 • 5
 • 2,997
 • 3,909
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها