• پیامک

فال آنلاین

هیچ متنی در سیستم ثبت نشده است

نرم افزار اندروید خنگولستان

  • دل شکستن خر است
    دل شکستن خر است

ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ، ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺧﺪﺍ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﺎﻥ ؛ ﺁﺭﻭﻡ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ
ﺑﺨﻮﺍﺏ ، ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ
ﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ …

ﮐﺎﺵ ﺩﺭﻭﻍ بود و شایعه …
ولی ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ،
ﺍﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻨﺮ ﺩﻭﺳﺖ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ

ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ
🙁 🙁 🙁

ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﮎ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮﮐﯽ * ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎﺧﻦ ﻣﯿﺨﺴﺖ
ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﻡ * ﮐﺎﺵ ﺭﻭﺣﻢ ﺑﻪ
ﭘﺪﺭ ﻣﯿﭙﯿﻮﺳﺖ
ﮔﺮﯾﻪﺍﻡ ﺑﻬﺮ ﭘﺪﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ * ﻣﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻧﺞ
ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﯽ ﺭﺳﺖ
ﺯﺍﻥ ﮐﻨﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺭ ﯾﻢ ﺑﺨﺖ * ﺩﺍﻡ ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻃﺮﻑ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﮔﺴﺴﺖ
ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﺎ ﺩﯾﺪ * ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻫﯿﺶ
ﻧﯿﻔﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ
ﭘﺪﺭﻡ ﻣﺮﺩ ﺯ ﺑﯽ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ * ﻭﻧﺪﺭﯾﻦ ﮐﻮﯼ ﺳﻪ
ﺩﺍﺭﻭﮔﺮ ﻫﺴﺖ
ﺩﻝ ﻣﺴﮑﯿﻨﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﮕﺪﺍﺧﺖ * ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺒﺶ
ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻧﻨﺸﺴﺖ
ﺳﻮﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﭘﯽ ﻧﺎﻥ ﺭﻓﺘﻢ * ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﺪ ،
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺴﺖ
ﻫﻤﻪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺯ ﭘﺎﯼ * ﻟﯿﮏ ﺭﻭﺯﯼ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪﺵ ﺩﺳﺖ
ﺁﺏ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ * ﺩﯾﺸﺐ ﺍﺯ
ﺩﯾﺪﻩ ﻣﻦ ﺁﺗﺶ ﺟﺴﺖ
ﻫﻢ ﻗﺒﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﺛﺮﯾﺎ ، ﻫﻢ ﮐﻔﺶ * ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﺎﻡ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻞ ﭼﺮﺍ ﮐﺮﺩ ، ﻣﮕﺮ * ﻣﻦ ﭼﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺴﺖ
ﺳﯿﻢ ﻭ ﺯﺭ ﺑﻮﺩ ، ﺧﺪﺍﺋﯽ ﮔﺮ ﺑﻮﺩ ﺁﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﺁﺩﻣﯽ ﺩﯾﻮﭘﺮﺳﺖ …

23lu_fun-troll-pic

یه روز دبیری دانش آموزاشو جمع کرد تو آزمایشگاه …یه کرم گذاشت روی میزو یه قطره از مشروبات الکلی ریخت روش … کرم نابود شد ! ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪ؟ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ : ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻥ (((:
ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ … ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﭘﺮ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﯾﻪ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ! ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺨﻮﺭﻩ ﺧﺮﻩ :)))

ادامه مطلب

روزی دختر شیخ یک تبلت گوگل نکسوس بخرید و بر شیخ عرضه نمود!

شیخ بگفت: این ت بلت که خریدی اولین کار چه کردی؟

عرض نمود: یا شیخ بر صفحه اش برچسب زدم و دور آن کاوری بس محکم قرار دادم.

شیخ فرمود: آیا کسی تورا به این کار مجبور کرد؟

-دختر :  خیر

فرمود: ایا تو به شرکت گوگل توهین کردی که چنین کاور بر آن نهادی؟

-دختر :  خیر. اتفاقاً خود گوگل که آن را ساخته توصیه نماید که بر آن کاور نهیم.

– شیخ : ایا چون این تبلت چیپ و درپیت است کاورش کردی؟

-دختر :  خیر. بلکه چون ارزشمند است و کلی تکنولوژی صرف آن شده چنین کردم.

-شیخ : ایا کاور از جمال تبلت نکاهد و به وزنش نیفزاید؟

– دختر : باکی نیست. به دوامش نیز بیفزاید.

شیخ صیحه ای بزد و فرمود: پس بدان که آنکه مرا و تو را ساخته ما را به عفاف و حجاب ، توصیه نموده است که عفاف نه دست و پاگیراست ونه موجب عذاب بلکه ضمانت ماندگاریست . . .

خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
خدا هست

بلقیس
تعبیر خواب

علی اکبر
طعم عشق

Maryamtkd
از زندگی لذت ببر

شیخ المریض
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها