• دلنوشته
فال آنلاین

* آبدیت تکمیل شد *

❤ هم اکنون آبدیت برنامه رو از مارکت های بزرگ دانلود کنید ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • میترکونیم
  حساس نشو
Mehrnaz

Mehrnaz

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جمله‌ی اول انرژی مثبت

شرط درآمد کار است نه دانستن کار پس برو کار کن نترس نگو کاری بلد نیستم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم از جملات کوتاه و زیبای انرژی مثبت

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشته اید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم انرژی مثبت

همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم برای انرژی مثبت

میدونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه زندگیت نباشه صدای آب قشنگ نیست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم انرژی مثبت

نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمیکنه بلکه فقط شادی امروز رو از بین می بره

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم انرژی مثبت

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست. بلکه امتحان ریشه هاست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: میگذرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از جملات انرژی مثبت

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم از جملات کوتاه و زیبای انرژی مثبت

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم  انرژی مثبت

از ناکامی‌ ها و سختی‌ ها به‌عنوان نیرومحرکه کمک بگیرید. نگرش شما زندگی شماست

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

user_send_photo_psot

*@***/*

ﺧــﺪﺍﯼ ﻣﻬـــﺮﺑــﺎﻧـــﻢ
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﯾﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻫـــﺮ ﺭﻭﺯ
ﺑـﺎ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻋـﺸــﻖ ﻭ ﺍﻣﯿــــــــﺪ

ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺩﻫﯽ ﺍﺯ ﺗـــﻮ ﺳﭙـﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ
ﻫـﺪﯾـﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻧــﺎﻣـﺶ زندگیست

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

۳۶ ◄ اشمولی پشمولی

user_send_photo_psot

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

زن‌ها یا عاشقے نمےکنند
یا اگر مرد ایده ‌آلشان پیدا شد
حرفِ دوست داشتن و خواستن و
ماندن کہ به میان آمد
با تمام وجودشان دل مےدهند

شڪ نکن
نقص در کارشان نیست

مواظب عشق زندگےات باش

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

۴۹ ◄ دیری دی دینگ

user_send_photo_psot

*@***/*

یہ پیانو رو در نظر بگیر
🌸🍃

کلیدها از یہ جایے شروع مےشن و در یہ جایے بہ پایان مےرسند
مےدونے کہ هشتاد و هشت تا کلید هست ولے بےانتہا نیستن
این تویے کہ با اونہا کار مےکنے و با اون کلیدها آهنگے کہ مےسازے بےانتہاست
من این کار رو دوس دارم
این همون تعریف زندگے است
🌸🍃

شاید ما خیلے از چیزهایے کہ بعضے دارن رو نداریم و خیلے چیزهارو داریم کہ خیلیا ندارن
بہ مادرت
بہ پدرت
بہ نفس کشیدنت
بہ موبایلے کہ در دست دارے
🌸🍃

بہ فرزندت
بہ همسرت
بہ اینکہ سواد دارے و مےتونے این متن را بخونے
بہ پولے کہ براے اینترنتت خرج مےکنے
بہ آرامش و امنیتے کہ براے فردا احساس مےکنے
و بہ شکم سیرت
بہ چشمانت کہ همچنان مےبینند
بہ اینکہ وقت دارے در اینجا باشے
🌸🍃

بہ زندگیت نگاه کن خیلےها اینہا را ندارند
پس قدردان زندگیت باش

زندگے داشتن کلیدهاے بیشمار نیست
نواختن همین کلیدهاے اندڪ
بہ زیبایے است
🌸🍃

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

۳۷ ◄ اشمولی پشمولی

user_send_photo_psot

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جمله‌ی اول انرژی مثبت

شرط درآمد کار است نه دانستن کار پس برو کار کن نترس نگو کاری بلد نیستم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم از جملات کوتاه و زیبای انرژی مثبت

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشته اید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم انرژی مثبت

همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم برای انرژی مثبت

میدونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه زندگیت نباشه صدای آب قشنگ نیست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم انرژی مثبت

نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمیکنه بلکه فقط شادی امروز رو از بین می بره

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم انرژی مثبت

حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست.بلکه امتحان ریشه هاست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: میگذرد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از جملات انرژی مثبت

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم از جملات کوتاه و زیبای انرژی مثبت

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم  انرژی مثبت

از ناکامی‌ ها و سختی‌ ها به‌عنوان نیرومحرکه کمک بگیرید. نگرش شما زندگی شماست

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

۳۵ ◄ اشمولی پشمولی

khengoolestan_axs

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

جمله‌ی اول از جملات انرژی دهنده زندگی

به خودتان نگاه کنید ملاک مقایسه شما هستید نه دیگران

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم انرژی مثبت

گاهی به گذشته نگاه کنید ، چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته‌اید ، خدا قوت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم از جمله‌های انرژی دهنده زندگی

اگر برای شکشت آماده می‌شوید‌ انتظار پیروزی نداشته ‌باشید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم از جملات مثبت و پر انرژی کوتاه

برای بلند شدن باید خم شد و اگر گاهی مشکلات تو را خم کرد بدان آغاز ایستادن است

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم برای انرژی مثبت

آرامش هنر نپرداختن به انبوه مسائلیست که ،حل کردنش سهم  خداست

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم از جملات انرژی دهنده زندگی

اگر زیبایی را آواز سر دهی ،حتی در بیایان، گوش شنوا خواهی یافت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم از جملات مثبت و پر انرژی کوتاه

هنوز دیر نشده برای عشق ورزیدن و محبت به یکدیگر کوتاهی نکن دوباره آغاز کن

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از جملات انرژی دهنده زندگی

اگر توان تغییر شرایط را ندارید خودتان را تغییر دهید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم انرژی مثبت

کتاب زندگی پر از قصه‌های مختلف است، بخوانید و بگذرید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم ازجمله‌های انرژی دهنده زندگی

سرها بالا، قلب‌ها روشن، پیش به سوی روزهای خوب

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

آیدا علیزاده

۳۴ ◄ اشمولی پشمولی

khengoolestan_axs

..♥♥………………

شما روز خود را چگونہ آغاز مےکنید؟
🌸🍃
صبح کہ بیدار مےشوید، نخستین چیزے کہ مےگویید چیست؟

همہء ما صبح کہ بیدار مےشویم
تقریباً هر روز همان جملہء تکرارے روز قبل را مےگوییم
چیزے کہ شما مےگویید
مثبت است یا منفے؟
🌸🍃

بہ یاد دارم من عادت داشتم بہ محض بیدار شدن، بنالم کہ:‌ خدایا
باز هم یڪ روز دیگر
و دقیقاً چنین روزے نیز برایم پیش مےآمد و همہء کارهایم خراب از آب در مےآمد
🌸🍃

اکنون کہ بیدار مےشوم، حتے پیش از آنکہ چشم بگشایم، بابت خواب خوبم سپاسگزارے مےکنم
هر چہ باشد تمام شب را در آسایش گذرانده ام
سپس با چشمانے بستہ ده دقیقہ را بہ سپاسگزارے بابت همہء نعمتہاے زندگےام مےگذرانم
🌸🍃

براے خودم برنامہ ریزے مےکنم و بہ تأکید مےگویم کہ همہ چیز بہ خوبے پیش خواهد رفت و من از همہء رویدادها لذت خواهم برد

صبح خود را با هر تفکرے کہ شروع کنید، روز خود را بہ همان شکل رقم خواهید زد
🌸🍃

..♥♥………………

۴۲ ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

*@***/*

منظور من از بزرگ شدن، بالا رفتنِ سن نیست
این “فهمیدنه” که آدم ها رو بزرگ میکنه
کسی که تنها می‌مونه و فکر می‌کنه بزرگ میشه
کسی که سفر می‌کنه و از هرجایی چیزی یاد می‌گیره بزرگ میشه
کسی که با آدم‌های مختلف حرف میزنه و سعی می‌کنه اون‌ها رو درک کنه بزرگ میشه

واسه همین به این اعتقاد دارم که کسانی که زیاد کتاب می‌خونن می‌تونن آدم‌های بزرگی بشن، چون اون‌ها تنها میمونن و فکر می‌کنن، با داستان‌ها به سفر میرن، چیزهای مختلف یاد می‌گیرن و سعی می‌کنن بقیه رو درک کنن

به نظرِ من زن‌ها و مردهایی که کتاب می‌خونن و روح بزرگی دارن، دوست داشتن و دل بستن واسَشون خیلی با ارزش

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

روزبه معین

۲۸ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....
 • 9
 • 3,470
 • 4,412
Siucide

Corbse bride
رفیق

Alin
دلنوشته

Masoomeh
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها