• عاشخونه ها
فال آنلاین

امام علی علیه السلام

❤ با درد خود بساز ، چندان که با تو سازگار است ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

آدم

wp-monalisa icon

پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست
خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید
بستنی شکلاتی چند است؟
خدمتکار گفت ۵۰ سنت. پسرک پول خردهایش را شمرد بعد پرسید بستی معمولی چند است؟
خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پرشده بود و عده نیز بیرون کافی شاپ منتظر بودن با بی حوصلگی گفت: ۳۵ سنت
پسر گفت برای من بستنی معمولی بیاورید
خدمتکار بی حوصله یک بستنی از ته مانده های بستنی های دیگران آورد و صورت حساب را به پسرک دادو رفت
پسر بستنی را تمام کرد صورتحساب را برداشت و پولش را به صندوق پرداخت کرد و رفت
هنگامی که خدمتکار برای تمیز کردن میز رفت گریه اش گرفت، پسر بچه در روی میز در کنار بشقاب خالی ۱۵سنت انعام گذاشته بود در صورتی که میتوانست بستنی شکلاتی بخرد

——————————
شکسپیر زیبا میگوید: بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را بدست می آورند، و بعضی بزرگی را بدون اینکه بخواهند با خود دارند

wp-monalisa icon

*gol_rose*

بزرگ منشی براتون میخوام

*gol_rose*

۱۵ ◄ جینگیلی آلیسا

*********◄►*********

ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ به فرزندش گفت

ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ. امیدوارم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﮑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ
اﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﯾﺎ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ

ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭ، ﭘﺴﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ، ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪر ، ﺁﻥ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ

ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ. ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻋﻠتش را ﭘﺮﺳﯿﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ

و میخواست ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺕ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻮﺩ
ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪ

*********◄►*********

*haj_khanom* *chakerim*

با آرزوی سلامتی همیشگی

برای شما و والدین گرامی

*chakerim* *haj_khanom*

۱۸ ◄ دینگله دینگو

^^^^^*^^^^^

یکی از قهرمانان مشهور گلف جهان، وقتی در یک مسابقه پیروز شد، زنی به سویش دوید و گفت

بچه ام مریض است، به من کمک کن و گرنه خواهد مرد

او بلافاصله همۀ پولی را که برنده شده بود به آن زن داد، هفته بعد، یکی از مقامات ورزش گلف با او تماس گرفت و گفت: خبر بدی برایت دارم

آن زن کلاهبردار بوده و اصلا ازدواج نکرده بوده که بچه ای داشته باشد. قهرمان مشهور گلف در پاسخ گفت: این که خبر خوبیست، یعنی بچه ای مریض نبوده که در حال مرگ باشد، خدا را شکر

 مدل ذهنی انسانهای بزرگ و موفق اینگونه است

^^^^^*^^^^^

*fekr*

مدل ذهنی ما چطوریه؟

*fekr*

۳۳ ◄ بیشتر و بیشترش کن

ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﻭﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻯ ﻧﻤﻴﺸﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً “ﺩﻭﺳﺘﺖ” ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﺯﺵ ﺑﺪﺕ ﻣﻴﺎﺩ ﻳﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﻴﺸﻪ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻭ ﺑﻠﻌﻜﺲ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻪ
ﺗﻨﻔﺮ ﻳﻪ ﻧﻮﻉ ﻋﺸﻘﻪ، ﺩﻟﺨﻮﺭﻯ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻪ
ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺷﻤﻨﻪ
ﺧﺪﺍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻧﺴﻪ
ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺛﺮﻭﺗﻪ
ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺘﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ “ﺭﻓﺘﻦ” ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﻧﻔﺮﺕ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮﻛﻰ ﺯﺑﻮﻧﺶ ﻧﺮﻣﻪ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻡ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮﻛﻰ ﺍﺧﻼﻗﺶ ﺗﻨﺪﻩ، ﺟﻨﺴﺶ ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺮﻛﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪﻩ، ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻇﺎﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﺴﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ آﺭﻭﻡ ﻛﺮﺩﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﺟﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﻴﻠﻴﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻪ ﻣﺤﻀﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﺑﺎﮔﺮﻳﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻧﻰ نیست
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺍﻭﺝ ﺷﻠﻮﻏﻰ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻳﻨﻰ
ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻣﺎﻯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻴﺸﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺩﻡ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﮐﺴﯿﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯾﻮ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﺘﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻮﺽ ﺷﺪ

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

*narahat*

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

*narahat*

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

نازنینم عاشقت هستم ولی آیا تو هم
من که خیلی سخت دل بستم ولی آیا تو هم

عاشقت هستم خجالت می کشم از گفتنش
من حیا کردم دهان بستم ولی آیا تو هم

لحظه ای افتاد چشمانت به چشمانم ولی
از نگاهت همچنان مستم ولی آیا تو هم

سعی کردم تا نظر بازی کنم رویم نشد
حیف،من رویم نشد ، جَستم ولی آیا تو هم

از زمین تا آسمان ، از آسمان تا کهکشان
زیرو رو کردم تو را جُستم ولی آیا تو هم

کاش میشد قسمتم باشی تو ای حوّای من
من که رفتم ، آدمی پستم ولی آیا تو هم

عاشقی از جنس مجنونم بیا لیلای من
من که مجنونی ازین دستم ولی آیا تو هم

نیستی پیشم ولی لیلای من این را بدان
نازنینم عاشقت هستم ولی آیا تو هم

رضا ایزدی

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

*gol_rose*

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

*gol_rose*

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

دنیا کوچکتر از آن است که گمشده ای را در آن یافته باشی
هیچکس اینجا گم نمیشود
آدمها به همان خونسردی که آمده اند
چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند
یکی در مه … یکی در غبار … یکی در باران…. یکی در باد و بیرحم ترینشان در برف…. آنچه بر جا می ماند رد پایی است و خاطره هایی که هر از گاه پس می زند مثل نسیم، پرده های اتاقت را

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

*narahat* *narahat*

۱۲ ◄ گلیلی لی لی لی

ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌ *** عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست‌

عشق یعنی مهر بی‌چون و چرا *** عشق یعنی کوشش بی‌ادعا

عشق یعنی عاشق بی‌زحمتی *** عشق یعنی بوسه بی‌شهوتی

عشق یعنی دشت گل کاری شده *** در کویری چشمه‌ای جاری شده

یک شقایق در میان دشت خار *** باور امکان با یک گل بهار

عشق یعنی ترش را شیرین کنی *** عشق یعنی نیش را نوشین کنی

عشق یعنی این که انگوری کنی *** عشق یعنی این که زنبوری کنی

عشق یعنی مهربانی در عمل *** خلق کیفیت به کندوی عسل

عشق یعنی گل به جای خار باش *** پل به جای این همه دیوار باش

عشق یعنی یک نگاه آشنا *** دیدن افتادگان زیر پا

عشق یعنی تنگ بی ماهی شده *** عشق یعنی ، ماهی راهی شده

عشق یعنی مرغ‌های خوش نفس *** بردن آنها به بیرون از قفس

عشق یعنی جنگل دور از تبر *** دوری سرسبزی از خوف و خطر

عشق یعنی از بدی ها اجتناب *** بردن پروانه از لای کتاب

در میان این همه غوغا و شر *** عشق یعنی کاهش رنج بشر

ای توانا ، ناتوان عشق باش *** پهلوانا ، پهلوان عشق باش

عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر *** واگذاری آب را بر تشنه تر

عشق یعنی ساقی کوثر شدن *** بی پر و بی پیکر و بی سر شدن

نیمه شب سرمست از جام سروش *** در به در انبان خرما روی دوش

عشق یعنی مشکلی آسان کنی *** دردی از درمانده‌ای درمان کنی

عشق یعنی خویشتن را نان کنی *** مهربانی را چنین ارزان کنی

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس *** در مقام بخشش از آیین مپرس

هرکسی او را خدایش جان دهد *** آدمی باید که او را نان دهد

عشق یعنی عارف بی خرقه ای *** عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای

عشق یعنی آنچنان در نیستی *** تا که معشوقت نداند کیستی

عشق یعنی جسم روحانی شده *** قلب خورشیدی نورانی شده

عشق یعنی ذهن زیباآفرین *** آسمانی کردن روی زمین

هر که با عشق آشنا شد مست شد *** وارد یک راه بی بن بست شد

هرکجا عشق آید و ساکن شود *** هرچه ناممکن بود ممکن شود

درجهان هر کارخوب و ماندنی است *** رد پای عشق در او دیدنی است

سالک آری عشق رمزی در دل است *** شرح و وصف عشق کاری مشکل است

عشق یعنی شور هستی در کلام *** عشق یعنی شعر، مستی؛ والسلام

مرحوم مجتبى کاشانى

* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

*bye_bye*

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

*bye_bye*

۸ ◄ پرچم بالاس پهلوون

khengoolestan_photo (68)
توی یک جمع نشسته بودم بی‌حوصله بودم.
مجله‌ای برداشتم ورق زدم،مداد لای آن را برداشتم همینکه توی دلم خواندم سه عمودی

یکی گفت:بلند بگو….
گفتم یک واژه‌ی سه حرفیه
از همه چیز برتر است
حاج آقا گفت: پول!
تازه عروس مجلس گفت: عشق!
شوهرش گفت: یار!
کودک دبستانی گفت: علم!
حاج آقا پشت سر هم گفت: پول اگه نمی‌شه طلا،سکه!!!
گفتم: حاج آقا اینها نمی‌شه
حاجی گفت: پس بنویس مال!!!
گفتم: حاج آقا بازم نمی‌شه
گفت: جاه
خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمی‌شه
دیدم ساکت شد!
مادر بزرگ پیر گفت: عمر!
سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار
محسن خندید و گفت: وام
یکی از آن میان بلند گفت: وقت
یکی گفت: آدم
دوباره یکی گفت: خدا

خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم سرجایش ولی دریافتم
هرکس جدول زندگی خود را دارد
تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک واژه‌ی سه حرفی آن هم درست در نمی‌آید.

شاید کودک پابرهنه بگوید: کفش
کشاورز بگوید: برف
لال بگوید: سخن
ناشنوا بگوید: نوا
نابینا بگوید: نور

ومن هنوز در اندیشه‌ام
واژه‌ی سه حرفی جدول زندگی من چیست؟
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪
صادق هدایت

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

***

ﺑﭽــــﻪﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻓﮑـــﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺯﻧﺒــــﻮﺭﻫﺎ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨـــﺪ

… ﺑـــــــﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ

… ﺩﯾـــﺪﻡ، ﺷﻨﯿـــﺪﻡ، ﺭﻓﺘــــﻢ، ﺁﻣـــﺪﻡ

… ﻭ ﯾــــﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘــــﻢ

… ﻧــــﻪ، ﺁﺩﻣــــــﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﯿــــﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨـــﺪ

… ﻫﺮ ﭼﻘـﺪﺭ ﺻﻤﯿــــــﻤﯽ ﺗﺮ، ﻋﺰﯾــــﺰﺗﺮ

… ﻧﯿﺸﺸـــﺎﻥ ﺳـــــﻤﯽ ﺗــــﺮ

***

***

***

*gerye*

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

التماس دعا

*gerye*

 

۱۱ ◄ i love u
  • 4
  • 2,410
  • 2,360
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها