• عاشخونه ها
فال آنلاین

لبخند بزن

❤ همیشه دلیلی برای ( لبخند ) وجود دارد ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
 • خر بازی میکنیم
  با انرژی باش

afsongar

.........

 خنگولستان

وای مردم از خنده نخونی واقعا از دستت رفته
😂😂
.
.
.
.


این مکالمه ها در دنیای واقعی دخترانی مشاهده گردیده است

.
.
.
پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
😊

دختر: باشه سلام برسون
😉

پسر: چشم
😉

دختر: زود میای؟
😊

پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه
😘

دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
😐

پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم
😕

دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
😉

پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
😐

دختر: چه طرز حرف زدنه؟
😳

پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
😩

دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی
😔

پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده
😔

دختر: می خوای زنگ بزنم به آتش نشانی؟
😉

پسر: نه همین که بزاری برم کمک مادرم حل میشه مشکل
😕

دختر: همش می خوای از دستم فرار کنی
😐

پسر: نه عزیزم جدی خونمون آتیش گرفته
😩

دختر: من مهم ترم یا آتیش؟
😳

پسر: معلومه که تو این چه حرفیه
😕

دختر: باشه پس برو
😘

پسر: مرسی عزیزم
😍

دختر: مواظب خودت باش
😍

پسر: چشم
😐

دختر: برگشتی بهم خبر بده
😍

پسر: اوکی
😕

دختر: نگران شدم زود بیا
😉

پسر: باشه
😳

دختر: اگه کمکی خواستید بگو
😉

پسر: وای بس کن
😠
دختر: چه طرز حرف زدنه؟ میدونستم از اولم دوسم نداری
😒

پسر: مادرم تو آتیش سوخت مُرد
😡

دختر: شوخی نکن
😳

پسر: بس کن دیگه پیام نده
😔

دختر: چیه بهتر از منُ پیدا کردی؟
😔

پسر: چی میگی؟ دارم میگم مادرم مُرد
😡

دختر: خب مرگ حقه این چه ربطی به رابطه ما داره ؟
😒

پسر: خفه شو
😡

دختر: میدونستم دوسم نداری
😔

پسر: لباسم آتیش گرفته نمی تونم از خونه بیرون برم همه جا آتیش گرفته و ستون خونه افتاده
😠

دختر: ستونارو بزن اونور برو بیرون بعدش بهم اس بده نگران شدم
😐

پسر: دارم میسوزم
😩

دختر: از عشق من؟
😉

پسر: سکوت

دختر: چرا جواب نمیدی؟
😳

پسر:سکوت

دختر: شارژ تموم کردی ؟
😠

پسر: سکوت

دختر: دیگه دوسم نداری؟
😞

پسر: سکوت

دختر: دیگه از دستت خسته شدم ، نمی خواستم بهت بگم ولی خواستگار دارم اگه جواب ندی جواب مثبت بهش میدم
😡

پسر: سکوت

دختر: شوخی کردم خواستگار ندارم جواب بده
😉

پسر: سکوت

دختر: باشه خودت خواستی. بای
😂😂😂😂😂

 خنگولستان

ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﺳﺎﻝ
۱۳۱٠

ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﻳﮕﻪ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺮﺩﻧﺘﻪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺸﯽ

ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﺍﻣﺎﺩ ﮐﯿﻪ ﭘﺪﺭ؟

ﭘﺪﺭ: ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﯿﻪ؟ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺶ

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۲٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﭘﺴﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺍﺯﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭی ﮐﺮﺩﻩ. ﻣﺒﺎﺭکه

ﺩﺧﺘﺮ: ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ

ﭘﺪﺭ: ﭘﺴﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺶ
……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۳٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ، ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯿﺎﻥ

ﺩﺧﺘﺮ: ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﻢ

ﭘﺪﺭ: ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﯼ. ﯾﮑﺒﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﻠﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ. ﻋﯿﺎﻝ، ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﻮ؟
😠😡

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۴٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ، ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺗﻪ، ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺟﺎ ﮐﻠﯿﺪﯼ یک ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﮕﯽ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۵٠

ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﺎ ﺁﻗﺎ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮﻧﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﺎﺩ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

……………………………………………….

سال
۱۳۶٠

به متولدین این دهه کسی کاری نداشته باشه اینا همون نسل سوخته ان
😂😂

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۷٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺕ ﮐﯿﻪ؟

ﺩﺧﺘﺮ: ﺁﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎ، ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎ شید

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۸٠

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﺎﻣﯽ ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﺎﻣﯽ ﻭ ﺩﺩﯼ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﯿﺪ

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۹٠

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﺎﻣﯽ، ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻭ ﮐﺎﻣﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ؟

ﻣﺎﺩﺭ: ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ. ﺗﻮ ﻓﻌﻼ ﻓﮑﺮ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺐ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺩ. ﺣﺎﻻ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﯽ ﻣﻴﺎﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ؟

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۴٠٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۴۲٠

ﻣﺎﺩﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ، ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺱ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﺎﯼ؟

ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﻭﻩ ﻣﺎﻣﯽ. ﻣﻨﻮ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ. ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﯽ ﺷﺪ. ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﺩﻋﻮﺗﺘﻮﻥ ﻧﮑﺮﺩﻡ
😐😂😃😃😃

 خنگولستان

۲۵ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

 خنگولستان

شنیدن عبارت دوستت دارم برای یک مرد او را برای مصاف با سخت ترین ها ی زندگی زره پوش می کند و آماده می شود، توان می گیرد برای آنکه بیشتر بکوشد
مرد احساس می کند حتی قدش بلند تر شده است
چون به مرد بودنش افتخار می کند

شنیدن عبارت دوستت دارم برای یک زن آنچنان انرژی و توان مضاعفی برایش ایجاد می کند که آمادگی این را می یابد که لحظه ای پس از شنیدن این جمله می تواند یک خانه تکانی مفصل به راه بیاندازد
و همه جای زندگی را با عشق از نو بیاراید

شنیدن عبارت دوستت دارم برای فرزندت خصوصا وقتی روی دو زانو می نشینی و خودت را هم قد فرزندت می کنی و چشم در چشمش می گویی یعنی من هستم
 خیالت راحت

یادت باشد آن شب فرزندت دیرتر ولی آرامتر و آسوده تر می خوابد پس از شنیدن این جمله از والدینش

فرقی نمی کند

معشوق باشی یا عاشق
پدر یا مادر
فرزند یا همسر
عبارت دوستت دارم را جدی بگیریم

این عبارت غوغایی به پا میکند

 خنگولستان خنگولستان

 خنگولستان خنگولستان خنگولستان

 خنگولستان

۲۵ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

 خنگولستان

خیانت!؟
️😱😱😱

شما فکر میکنید تمام خیانتکاران با هدف خیانت به همسرشان وارد رابطه ای دیگر شده اند؟

نه ابدا
خیانت معمولا از جایی شروع میشه که تصورش را هم نمیکنید از یک دردودل ساده با همکارتان، دوست دوران مدرسه ،همسر دوست صمیمی و
😧

اول فکر میکنید چقدر خوب درکتان میکند، بعد فکر میکنید به عنوان یک انسان با او نزدیکی فکری دارید، به مرور دلتان می خواهد بیشتر با او صحبت کنید. ️چون حرفهای او روی شما تاثیر دیگری دارد و فقط وقتی با او صحبت میکنید برایتان همه چیز خوب است حتی گاهی هیچ گله و شکایتی از همسرتان ندارید ولی برای دردودل با او از همسرتان شکایت میسازید

همسرم زشته، اصلا نمی فهمه من چی می گم، من و درک نمی کنه و

بعد یواش یواش دلتان می خواهد اورا بیشتر ببینید و طولانی تر ببینید و بعد کم کم ذهنتان درگیر مقایسه او با همسرتان میشود و در بیشتر اوقات همسرتان در این مقایسه بازنده است

همین باعث میشود روابطتان سرد و سرد تر شود
چون شما کسی را دارید که با او دردودل کنید و برایش ناز کنید دیگر حوصله همسرتان را نخواهید داشت و دیگر به آن راحتی که رابطه را آغاز کردید نمی توانید از آن خارج شوید
😧😧

خیانت مثل جانوری خزنده و بی صدا، بی دعوت وارد زندگیتان میشود و همه آن را به خطر می اندازد

️مراقب مرزهایتان باشید، این تصور واهی من با دیگران فرق دارم و در دام خیانت نمی افتم را دور بریزید میلیونها نفر با همین تصور اشتباه در همین دام افتاده اند

 خنگولستان

داستان خانمی که یک طوطی سخنگو خرید

خانمی طوطی ای خرید
اما روز بعد آن را به مغازه برگرداند. او به صاحب مغازه گفت این پرنده صحبت نمی کند

صاحب مغازه گفت: آیا در قفسش آینه ای هست؟
طوطی ها عاشق آینه هستند، آن ها تصویرشان را در آینه می بینند و شروع به صحبت می کنند

آن خانم یک آینه خرید و رفت روز بعد باز آن خانم برگشت. طوطی هنوز صحبت نمی کرد

صاحب مغازه پرسید: نردبان چه؟ آیا در قفسش نردبانی هست؟ طوطی ها عاشق نردبان هستند

آن خانم یک نردبان خرید و رفت. اما روز بعد باز هم آن خانم آمد

صاحب مغازه گفت: آیا طوطی شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ خب مشکل همین است. به محض این که شروع به تاب خوردن کند، حرف زدنش تحسین همه را بر می انگیزد

آن خانم با بی میلی یک تاب خرید و رفت
وقتی که آن خانم روز بعد وارد مغازه شد، چهره اش کاملأ تغییر کرده بود. او گفت: طوطی مرد
😭😭😭

صاحب مغازه شوکه شد و پرسید: عجیب است یعنی او حتی یک کلمه هم حرف نزد؟
😧😧

آن خانم پاسخ داد: چرا، درست قبل از مردنش با صدای ضعیفی گفت آیا در آن مغازه غذایی برای طوطی ها نمی فروختند؟
😭

 خنگولستان

️بی خدایی مشکل اصلی ماست
پول و خونه و شغل و همسر و تفریح و رفیق
حلش نمیکنه

بله… بی خدایی… معنویت…. اخلاق
😔

خواهرم
اونیکه موهاش بیرونه
اونیکه مانتوش کوتاه و تنگه
👗
اونیکه هزار قلم آرایش کرده
💅💄
اونیکه به هر پسری می رسه قربون صدقش میرن
💑

شاید برای بعضی پسرها عزیز باشه شاید خیلیا دورش جمع بشند
ولی مطمئن باش پیش خدا ذلیله مطمئن باش برای پسرها طعمه‌ای بیش نیست

و اوناییکه دور و برش هستند فقط برای شهوت و لذت خودشونه نه اینکه واقعا دوسش داشته باشن
چون همون پسرا اگه بخوان ازدواج کنن هیچوقت با کسیکه با چند نفر بگو بخند داشته ازدواج نمیکنن

تویی که چادری هستی
و شاید بعضیا بهت متلک میگن
…مسخره ات میکنند و
ناراحت نشو و محکم باش
چون پیش خدا عزیزی و این مهمه
تو با این حجابی که داری
خنده بر لبان مهدی فاطمه میندازی
☺️

️پس مراقب باش خودتو ارزون نفروشی
ارزش تو خیلی بالاست خودتو بخاطر تبسم یه پسر از خدا بی‌خبر نفروش

 خنگولستان

۱ ◄ اوفیش یه لایک دارم دوستش دارم

امام علی _علیه السلام

فرصت ها چون ابر می گذرند، پس فرصتهای نیک را غنیمت شمارید

حدیث  خنگولستان

پیامبر اکرم

هیچ مرد مسلمانےنیست که نگاهش به زنۍ بیفتد وچشم خودرا پایین بیندازد مگراینکه خداۍمتعال به اوتوفیق عبادتى دهد که
شیرینى آنرا در دل خویش بیابد

کنزالعمّال، ح ۱۳۰۵

حدیث  خنگولستان

خیلی مواظب چشمات باش
گاهی یک نگاه حال عبادت رااز انسان مےگیرد
من ۱۵سال در خانه ای مستاجر بودم
حتی یکبار هم سهوا زن صاحب خانه را ندیدم

آیت الله مجتهدی تهرانی

حدیث  خنگولستان

امام علی علیه السلام

هیچ عملى نزد خداوند، محبوب‏تر از نماز نیست، پس هیچ کار دنیایى شما را در وقت نماز به خود مشغول ندارد.

خصال ، ص ۶۲۱ ، ح ۱۰

حدیث  خنگولستان

یوسف از خیانت گریخت
میدانست درها بسته اند، اما بخاطر خدا بسـوی درهای بسته دوید و همه به رویش باز شد

از خیانت بگریز
دنبال درهای بسته برو
که خدای تو و یوسف یکیستپ

حدیث  خنگولستان

یک سنگ ریزه، ناچیز است
اما اگر همین سنگ در جوراب یا کفشت باشد، تو را از رفتن و حرکت باز میدارد

بعضی چیزها ریز است، ناچیز است اما انسان را از حرکت در راه خدا و به سمت خوبیها باز میدارد

مثل نامهربانی نسبت به پدر و مادر
هرچند کم باشد و درحد اه گفتن باشد
راه بندان خواهد کرد

این حرف خداست که فرمود

به پدر و مادر خود، اُف نگو

سوره اسراء_۲۳

۲۴ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

نوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستان

 حالا شده فکر کنیم که 

اگر قرار بود یک روز از زندگی مان را ضبط کنند چه کار می کردیم

( لطفا قبل از خواندن این متن ۳ دقیقه تامل کنید )

.

.

.
.
.
.
.
..
.

.

.

.

.

شاید بگویید بستگی دارد به اینکه بعدا چه کسی بخواهد این فیلم را ببیند

یک | یک جمع ناشناس

دو |  دوستامون ببینند

سه |  تعداد زیادی از نزدیکان

چهار |  والدین

پنج |  همسر

شیش | یکی که خیلی رو ما حساب می کنه

البته واضح است که در این روز خیلی پاستوریزه می شویم مخصوصا اگر بدانیم موارد ۵و ۶ فیلم را خواهند دید

شاید برای مورد ۱ خیلی لازم نباشه فیلم بازی کنیم به شرط اینکه این جمع همیشه متغیر باشد

برای موارد ۲ و ۳ می بایست کلی مبادی آداب شویم و بعضی کارها را دیگه انجام ندهیم و این بعضی کارها از عدد ۴ به عدد ۶ که می رسیم بیشتر می شود

نکته این است که هر چه تغییر در اعمالمان از مورد ۱ به ۶ کمتر می شود با تقواتر هستیم

اما چه فایده 

همیشه یادمان می رود که ۶ در اصل باید همان خدا باشد که متاسفانه اینجا نقش صفر را بازی می کند و … و تمام فیلمهای ما را دیده وهنوز صدایمان می زند

با همان دلسوزی که انگار همین امروز متولد شدیم 

بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را و

به عبارت دیگر

صد بار اگر توبه شکستی بازا

۲۲ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود
این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان

«ویکتورهوگو؛ بینوایان»

متن زیبا  خنگولستان

دوست هر کس خرد و دانش او و دشمنش جهل و نادانی اوست

امام رضا علیه السلام

متن زیبا  خنگولستان

راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن ؛ دور از جوانمردی انسانیت و مردانگی است

امام جعفر صادق علیه السلام

متن زیبا  خنگولستان

بهترین دوست تو آنست که اشتباهات تو را فراموش کند و خوبیهایت را به یاد داشته باشد

امام حسن عسگری علیه السلام

متن زیبا  خنگولستان

از عاجزترین مردم کسی است که نتواند دوست پیدا کند و از او عاجزتر آنکه دوستش را از خود دور کند

امام علی علیه السلام

متن زیبا  خنگولستان

اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند

هرمان  هسه

متن زیبا  خنگولستان

هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره ‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید

گاندی

متن زیبا  خنگولستان

شما ممکن است بتوانید گلی را زیر پا لگدمال کنید ، اما محال است بتوانید عطر آنرا در فضا محو سازید

ولتر؛ نویسنده فرانسوی

متن زیبا  خنگولستان

دیوانگی بشر آنچنان ضروری است که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی است

پاسکال

متن زیبا  خنگولستان

اگر می‌دانستند تا کنون چند بار حرفهای دیگران را بد فهمیده‌اند، هیچکس در جمع اینهمه پر حرفی نمی‌کرد

یوهان ولفگانگ گوته

متن زیبا  خنگولستان

عشق تنها به چشمان یکدیگر خیره شدن نیست ، بلکه متفقاً به بیرون ، به جهت معینی نگاه کردن است

متن زیبا  خنگولستان

متن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستان

۲۲ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

مردی در حال مرگ بود ؛ وقتی که متوجه مرگش شد خدا را با جعبه ای در دست دید

خدا: وقت رفتنه

مرد: به این زودی؟ من نقشه‌های زیادی داشتم

خدا: متأسفم، ولی وقت رفتنه

مرد: در جعبه‌ات چی دارید؟

خدا: متعلقات تو را

مرد: متعلقات من؟ یعنی همه چیزهای من؛ لباسهام، پولهام و

خدا: آنها دیگر مال تو نیستند، آنها متعلق به زمین هستند

مرد: خاطراتم چی؟

خدا: آنها متعلق به زمان هستند

مرد: خانواده و دوستهایم؟

خدا: نه، آنها موقتی بودند

مرد: پس وسایل داخل جعبه حتماً تن و بدنم هستند

خدا: نه، آنها متعلق به گرد و غبار هستند

مرد: پس مطمئناً روحم است

خدا: اشتباه می‌کنی، روح تو متعلق به من است

مرد با اشک در چشمهایش و با ترس زیاد جعبه در دست خدا را گرفت و باز کرد و دید خالی است

مرد دلشکسته گفت: «من هرگز چیزی نداشتم؟

خدا : درسته. تو مالک هیچ چیز نبودی

مرد: پس من چی داشتم؟

خدا: لحظات زندگی مال تو بود. هر لحظه که زندگی کردی مال تو بود

زندگی فقط لحظه هاست قدر لحظه لحظه زندگی خود را بدانید و لحظه ها را دوست داشته باشید

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

آنچه از سر گذشت؛ شد سر گذشت

حیف بی دقت گذشت؛ اما گذشت

تا که خواستیم یک « دو روزی » فکر کنیم

بر در خانه نوشتند؛ در گذشت

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی پرسیدند

بزرگترین آرزویی که در دل داری چیست؟

پاسخ داد: بزرگترین آرزوی من این است که

به بالاترین مکان آتن صعود کنم و با صدای بلند به مردم بگویم

ای دوستان چرا با این حرص و ولع بهترین و عزیزترین سال های زندگی خود را

به جمع ثروت و سیم و طلا می گذرانید

در حالیکه آنگونه که باید و شاید در تعلیم و تربیت اطفالتان

که مجبور خواهید شد ثروت خود را برای آنها باقی بگذارید

همت نمی گمارید؟!

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

.
یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی »

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

آرزویی بکن
گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه

آرزویی بکن
شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

یک جمله ی زیبا از طرف خدا

قبل از خواب دیگران را ببخش

و من قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده ام

نوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستان

دلتون شادوبے غم

۲۵ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

خداوند قادرترین
کارگردانیست که با
رسیدن سپیده دم میگَوید

نور
صدا
حرکت

او زیباترین فیلم هستی
راکلید میزند
‌ومن بهترینن ‌نقش را
برایتان آرزو میکنم

متن زیبا  خنگولستان

پیدا کردن
یک دوست با وفا
و صادق مانند
یافتن قطره اشکی
دراقیانوس است
اگرچنین دوستانی
دارید قدرشان را
بدانید تقدیم به
دوستان با وفا

متن زیبا  خنگولستان

الهی
که امروز
پروانہ ی خوشبختی
بشینہ رو گل وجودتون
روزتان عالی
ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎﻋﺸق
ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ
ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎیی
ﻳﻚ ﻋﻤﺮﺳﺮﻓﺮﺍﺯﻱ
ﺍﺯﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻢ

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﻬﻤﻮﻥ همیشگیِ
ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ

متن زیبا  خنگولستان

عبارت تاکیدی امروز

برای من هیچ در بسته ای وجود ندارد، اراده ی من هر دری را می گشاید؛ پس آینده ی من روشن است

متن زیبا  خنگولستان

بزرگترین ثروت زندگیم رو موقع خروج از خونه متوجه شدم
نه مساحت خونه بود، نه مدل ماشین
دوتا دست مادرم بود که پشت سرم رو به آسمون دعام می کرد

متن زیبا  خنگولستان

متن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستانمتن زیبا  خنگولستان

۲۸ ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

روح از جان بیرون کرده ام و اما تو

ای ستاره ی شبهای تیره و تاریکم تنهایم گذاشتی

ولی بدان که تا همیشه مرحم و محرم دلم خواهی ماند

و جزء تو

هیچکس در کوچه پس کوچه های دلم جایی نخواهد یافت

این دل تا بی نهایت تقدیم به توست

تقدیم به تویی که همواره یادت آرامش بخش زندگیست

 

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

 

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی

میگذرد روزی این فاصله و دوری

میگذرد روزهای بی قراری و انتظار

میرسد همان روزی که به خاطرش

گذراندیم فصلها را بی بهار

و از ترس اینکه بهم نرسیم

شب تا صبح را اشک میریختیم

 

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

 

سخت است
رسم زندگی این است روزی کسی را دوست داری

و روز بعد تنهایی به همین سادگی او رفته است

و همه چیز تمام شده مثل یک مهمانی که به آخر می رسد

و تو به حال خود رها می شوی چرا غمگینی ؟

این رسم زندگیست پس تنها آواز بخوان

 

نوشته های اندرویدی  خنگولستان

 

عاشق شده یی ای دل غمهایت مبارک

زنجیر جنون ای دل در پایت مبارک

از دیده گهر ریزی از سینه شرر ریزی

لعل و گوهر و یاقوت از خون جگر ریزی

دارا شده یی ای دل دنیایت مبارک

گه عاقل و فرزانه، گه بیخود و دیوانه

گه دیر و حرم گردی، گه بر در بتخانه

حانز شده یی ای دل عقبایت مبارک

از درد نهان سوزی از ناله جهان سوزی

گاه خنده کنی چون گل، گاه همچو خزان سوزی

پیدا شده یی ای دل احیایت مبارک

 

نوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستاننوشته های اندرویدی  خنگولستان

 

 

۱۸ ◄ دینگله دینگو

بسوزد پدر عشق که سوخت جگرم

دوست دخترم مادر شد من هنوز پسرم

 
عاشخونه ها  خنگولستان

چقدر نیستی حوصله ات از این همه نبودن سر نمیرود؟؟؟؟

عاشخونه ها  خنگولستان

اجازه خدا؟

میشه ورقمو بدم؟؟؟

میدونم وقت تموم نشده ولی خسته شدم

عاشخونه ها  خنگولستان

هیس آرامتر

عشقم در آغوش کسی خوابیده است

  عاشخونه ها  خنگولستان

میبینی بزرگترین آرزوی من چه کم حرفه؟؟؟…..تو

  عاشخونه ها  خنگولستان

سکوت میکنم به احترام تمام حرفهایی که در دلم مرد

  عاشخونه ها  خنگولستان

می گفت پای رفتن ندارم! راست میگفت با سر رفت

  عاشخونه ها  خنگولستان

سلامی با اشک و آه تقدیم به بهترینم
بهترینی که تموم امید منه
امیدی که همیشه باورش دارم
همیشه ای که عذابم شده
عزابی که به خاطر درد دوریه
دوری که تا ابد پیش منه
منی که به یادت هستم
یادی که فراموشم نمیشه
فراموشی که از خاطر تو من شدم
توای که همه دار وندار منی
دار وندار ی که به خاطر تو از دست دادم
دستی که نبودن دستای تو رو احساس می کرد
احساسی که لبریز از آتش عشقه

عاشخونه ها  خنگولستان

در تمام عمرم از تو مهربان تر ندیدم
صدایی از صدای تو خوش تر نشنیدم

در روزهای بی کسیم به فکر تو هستم شاید دستامو بگیری
هر جای دنیا که باشی هیچ وقت از یادم نمیری

اگر که پیشم بمونی قدر چشماتو می دونم
اگه هنوز منو بخوای بازم پیشت می مونم

۲۴ ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن
 • 7
 • 2,839
 • 3,647
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
 • مطالب جدید
 • مطالب پیشنهادی
 • مطالب تصادفی
 • ورود
 • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها