• دلنوشته
فال آنلاین

هیچ متنی در سیستم ثبت نشده است

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده

دلنوشته

ﻣﺘــﻦ ﻗﺸـﻨـــﮕــــﯿﻪ

ﺑﺨﻮﻧﯿﻨﺶ

ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ …

ﭼﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﭼﻪ ﻧﺨﻮﺍﺩ،

ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ

ﺩﻟﺶ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ

ﻣﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺭﻭ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ !!…

-ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧﻮﺩﺗﻮ

ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺧﺮﺝ ﮐﺴﯽ ﻧﮑﻦ !!.

” ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ”

ﺣﺮﻑ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯾﺴﺖ،

ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ،

ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ …

ﺍﻣﺎ …

ﻓﻬﻤﺶ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﯾﻦ

ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !!.

-ﻫﺮﺟﺎ ﺩﻟﺖ ﺷﮑﺴﺖ،

ﺧﻮﺩﺕ ﺗﯿﮑﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ .

ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺖ ﺩﺳﺘﺎﯼ

ﺯﺧﻤﯿﺸﻮ ﺳﺮﺕ ﻧﺬﺍﺭﻩ !!…

– ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﮑﻦ .

ﻓﺼﻠﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ،

ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺨﺮﻧﺪ …

– ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﯽ

ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻦ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ،

ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ !!…

– ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺘﻮ ﺑﺰﻧﯽ،

ﺩﻟﺸﻮ ﻣﯿﺰﻧﯽ . ﭘﺲ ﻫﯿﺲ …

-ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﻮﺭﺯ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ

ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﯿﺴﺖ !!…

– ﺍﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﻪ ﮐﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ

ﺭﺩ ﻣﯿﺸﯽ،

ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ

ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﺬﺍﺭﯼ !!…

ﻭ …

ﻋﺰﯾﺰﯼ ﻣﯿﮕﻔﺖ :

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺗﻮ

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ،

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ !!!!

7 ◄ هفتا دوشتت دارم

. ﻣﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ:

 

ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺧﻄﺎ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ … ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ …

ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ ،

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺰﺩﺍﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ …

ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻢ …

ﺁﺭﯼ ﺷﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاوریم،

شاید خدا دارد آرزوی کودک دستفروش را بر آورده میکند!

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

از مترسکی سوال کردم، آیا از

ماندن در مزرعه بیزار نشده ای.؟

پاسخم داد و گفت: ..در ترساندن و آزار دیگران لذتی بیاد ماندنی است.پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی شوم.

اندکی اندیشیدم و سپس گفتم …راست گفتی من نیز چنین لذتی را تجربه کرده ام.

گفت..تو اشتباه می کنی، زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد، مگر آن که درونش از کاه پر شده باشد.

 

– جبران خلیل جبران

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

. جملات زيبايي بود حيفم اومد نفرستم :

 

1..اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر ..

 

2..قله ای که چند بار فتح شود؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود !

مواظب دلت باش..

 

3..گاهی لب های خندان بیشتر از

چشم های گریان”درد”می کشند ..

 

4..“پایِ “معرفت که میاد وسط

“دستِ “خیلیا کوتاه میشه. .

 

5..وقتی حرف راست میزنید

فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند

که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است ..

 

6..یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت..

اگه خودتو بگیری میندازنت !

 

7..مرد ترین آدمهایی که تو زندگیم دیدم

اونایی بودن که بعد اشتباهشون گفتند :

معذرت میخوام ..

 

8..مزرعه را موریانه خورد،

ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم

،لعنت به این حماقت!

 

9..آنهایی که در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار

نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند ..

 

10.“زمان” وفاداری آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” ..

3 ◄ شد سه تا هوورا هوورا

PEOPLE WHO ARE CRAZY ENOUGH TO THINK THEY CAN CHANGE THE WORLD ARE THE ONES WHO DO

“Here is to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They are not fond of rules and have no respect for the Status Quo. You can Quote them, agree or disagree them, glorify or vilify them, about the only thing you can’t do is ignore them, because they change things, they push the human race forward. WHILE SOME MAY SEE THEM AS THE CRAZY ONES , WE SEE GENIUS.

BECAUSE PEOPLE WHO ARE CRAZY ENOUGH TO THINK THEY CAN CHANGE THE WORLD ARE THE ONES WHO DO.”

به افتخار دیوانه‌ها. به افتخار آدم‌های عجیب و متفاوت، سرکش‌ها و دردسرسازان. قطعه‌های ناجور پازل. کسانی که دنیا را جور دیگری می‌بینند و به قواعد علاقه‌ای ندارند. به وضع موجود نیز قانع نیستند. می‌توانید صحبت‌هایشان را نقل قول کنید یا با آن‌ها مخالف باشید. می‌توانید آنها را تحسین و یا سرزنش کنید. اما تنها کاری که نمی‌توانید در موردآن‌ها مرتکب شوید، نادیده گرفتنشان است. چون آن‌ها دنیا را تغییر می‌دهند و نسل بشر را رو به جلو پیش می‌برند. ممکن است بعضی آن‌ها را دیوانه ببینند، ولی به چشم ما نابغه‌اند. چون دنیا را همان‌هایی تغییر می‌دهند که آنقدر دیوانه‌اند که فکر کنند از پس این کار بر می‌آید.
222

محمد نوروزی لرکی – سلمان علیخانی فرادنبه

17 ◄ دینگله دینگو
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها