• خندانکس
فال آنلاین

هیچ متنی در سیستم ثبت نشده است

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • قرش بده و قرش بده
    پس بیا وسط قرش بده
leily502

leily502

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

میگویند: روزی یکی از انبیای الهی در گذر خود به مردی پیر و فرتوت برخورد که برای خود جایگاهی در بالای درختی کهن سال ساخته بود و در آن به عبادت خدا مشغول بود.
سر سخن را با او باز کرد و در نهایت پرسید: حالا چرا اینجا زندگی میکنی؟

گفت: جوان که بودم در عالم رؤیا به من خبر دادند که بیش از 900 سال زندگی نخواهم کرد، لذا حیفم آمد که این عمر کوتاه را به جای عبادت، در راه ساختن خانه و کاشانه تلف کنم

آن نبی گفت: اما به من خبر رسیده که زمانی خواهد رسید که در آن زمان مردمان بیش از 80 یا 90 سال عمر نخواهند کرد اما برای خود قصرها و برجها میسازند

او گفت: ای بابا، اگر عمر من 90 سال بود که آن را با یک سجده سپری میکردم

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

4 ◄ بشه پنجتا صلوات

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

می‌توانید در هر یک از صفات و ویژگی‌هایی که در ادامه ارائه می‌شود، خود را با دیگران مقایسه کنید و آن عبارتی را علامت بزنید که درباره شما بیشتر مصداق دارد

قیافه‌ام
الف – تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است

معلوماتم
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بیشتر است
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است

حرص و طمع من
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بیشتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است

شوخ طبعی من
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است

هوش من
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است

محبوبیت من
الف- بیشتر از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
هـ- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می‌شناسم

حافظه من
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، قوی‌تر است
ب- قوی‌تر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، ضعیف‌تر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، ضعیف‌تر است

جذابیت من
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است

شخصیت من
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ب- بهتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است

تنبلی من
الف- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بیشتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است

خودخواهی من
الف- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بیشتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است

وضع ظاهری من
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است

خلق و خوی من
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- بد‌تر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است

استقلال من
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است

مرتب بودن و پاکیزگی من
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است

موفقیتم
الف- بیشتر از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- کمتر از بیشتر کسانی که می‌شناسم
هـ- تقریبا کمتر از همه کسانی که می‌شناسم

مهربانی‌ام
الف- بیشتر از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیشتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
هـ- تقریبا کمتر از همه کسانی است که می‌شناسم

در یادگیری مطالب
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهترم
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهترم
ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، ضعیفترم
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، ضعیفترم

حسادتم
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است

تلاش و سختکوشی من
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- کمتر از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است

توانایی خواندن و مهارت بیان من
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهتر است
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بد‌تر است

در به اتمام رساندن کار‌ها
الف- از همه کسانی که می‌شناسم، بهترم
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهترم
ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بدترم
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بدترم

تیزهوشی و هوشیاری من
الف- تقریبا بیش از همه کسانی است که می‌شناسم
ب- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر هستم
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است

از نظر ورزشکار بودن
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بهترم
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بهترم
ج- مثل بیشتر کسانی هستم که می‌شناسم
د- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، بدترم
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بدترم

بی‌رحمی من
الف- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، کمتر است
ب- از بیشتر کسانی که می‌شناسم، کمتر است
ج- مثل بیشتر کسانی است که می‌شناسم
د- بیش از بیشتر کسانی است که می‌شناسم
هـ- تقریبا از همه کسانی که می‌شناسم، بیشتر است

-.*-.*-.*-.*-.*-.*-.*

روش نمره‌گذاری آزمون

همان طور که ملاحظه کردید در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد که هر کدام بیان‌کننده صفتی در فرد است. هریک از این موارد شامل ۵ اظهارنظر درجه‌بندی شده است که فرد یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کند. گزینه‌های این آزمون از ۵ تا یک نمره گذاری می‌شود

به عبارت دیگر برای هر گروه گزینه
گذینه (الف)امتیاز: پنج
گزینه (ب) امتیاز: چهار
گزینه (ج) امتیاز: سه
گزینه (د) امتیاز: دو
گزینه (هـ) امتیاز: یک
را به خود اختصاص دهید

پس از جمع امتیازات حداقل نمره‌ای که شخص در این مقیاس به دست می‌آورد ۲۵ و حداکثر آن ۱۲۵ است

نمره آزمون شما عددی بین ۲۵ تا ۱۲۵ خواهد بود که تحلیل آن براساس جدول زیر انجام خواهد شد

هفتاد و یک و کمتر از آن بسیار ضعیف
هفتاد و دو تا ۸۱ ضعیف
هشتاد و دو تا ۹۱ متوسط
نود و دو تا ۱۰۱ قوی
صد و دو و بیشتر از آن بسیار قوی

من در بین دیگران فردی متوسطم شما چطور؟؟

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 ◄ تا خر تو خره ، تو هم لایک کن

khengoolestan_axs

..♥♥………………

به مردی دل ببند که از علاقش به خودت مطمئنی
قانون رابطه ها این است مرد است که باید برای داشتنت تلاش کند
مرد است که باید پر باشد از نیاز تو
مرد است که باید بجنگد
تو چرا نشسته ایی کنج اتاق و زانوهایت را بغل گرفته ای
اشک میریزی و روزهایت را اتش میزنی

چند سالت است مگر…؟؟
اینکه مینویسی کشش ندارم این فاجعه است..! فاجعه
این روز ها بهترین روزهای عمرت هستند
حالاست که باید بخندی
حالاست که باید دخترانگی کنی
نکه همه را خط بزنی و بشینی کنج اتاق و دیوارهایش را خراش دهی
زار بزنی برای نداشتن مردی که حواسش به تو نیست
برگرد دختر برگرد به زندگی

..♥♥………………

34 ◄ اشمولی پشمولی

@~@~@~@~@~@

فرق عروسي رفتن دخترها و عروسي رفتن پسرها، البته در مورد همه صادق نيست ولي جالبه بدونيد

عروسي رفتن دخترها

دو، سه هفته قبل از عروسي، دغدغه ي خاطرش اينه که : من چي بپوشم؟!؟
*Aya*

توي اين مدت هر روز يا دو روز يه بار ” پرو” لباس داره
اون دامن رو با اين تاپ ست مي کنه، يا اون شلوار رو با اون شال
ممکنه به نتايجي برسه يا نرسه! آخر سر هم مي ره لباس مي خره
*kado*

بعد از اينکه لباس مورد نظر رو انتخاب کرد… حالا متناسب رنگ لباس، رنگ آرايش صورتش و تعيين مي کنه… اگر هم توي اين مدت قبل از مهموني، چيزي از لوازم آرايش مثل لاک و سايه و… که رنگهاشو نداره رو تهيه مي کنه

حتي مدل مويي که اون روز مي خواد داشته باشه رو تعيين مي کنه… مثلا ممکنه ” شينيون” کنه يا مدل دار سشوار بکشه

البته سعي مي کنه با رژيم غذايي سفت و سخت تناسب اندامشم حفظ بکنه
يه رژيمي هم براي پوست صورت و بدنش مي گيره..! مثل پرهيز از خوردن غذاهاي گرم
ماسک هاي زيادي هم مي زاره، از شير و تخم مرغ و هويج و خيار و توت فرنگي و گوجه فرنگي (اينا دستور غذا نيستا!!) گرفته تا ليمو ترش
( اين ليمو ترش واقعا معجزه مي کنه، به يه بار امتحانش مي ارزه)

خوب، روز موعود فرا مي رسه
ساعت 8 صبح از خواب بيدار مي شه( انگار که يه قرار مهم داره) بعد از خوردن صبحانه، مي پره تو حموم،…بالاخره ساعت 10تا10:30مي ياد بيرون
البته ممکنه يه بار هم تو حموم ماسک بزاره… که تا ساعت 11 در حمام تشريف داره

بعد از ناهار
لباس مي پوشه مي ره آرايشگاه، چون چند روز قبلش زنگ زده و وقت آرايشگاه گرفته براي ساعت 1:30 بعد از ظهر
توي آرايشگاه کلي نظر خواهي مي کنه از اينو اون که چه مدل مويي براش بهترتره، هر چي هم ژورنال آرايشگر بنده خدا داره رو مي گرده

البته حتما روزهاي قبل مد موهاي زيادي رو ديده، يا از تو
fashion tv
يا
moda tv
و
يا
internet
اما هنوز به نتيجه اي نرسيده

آخر سر هم خود آرايشگر به داد طرف مي رسه و يه مدل بهش پيشنهاد مي کنه و اونم قبول مي کنه
ساعت 3 مي رسه خونه… بعد شروع ميکنه به آرايش کردن
بعد از پوشيدن لباس که خيلي محتاطانه صورت مي گيره
( که مدل موهاش خراب نشه)
يه عکس يادگاري از چهره  زيباش مي گيره که بعدا به نامزد آينده اش نشون بده
ساعت 8 عروسي شروع مي شه… يه جوري راه مي افته که نيم ساعت زودتر اونجا باشه
*malos*

عروسي رفتن پسرها

اگر دو، سه هفته قبل بهشون بگي يا دو، سه ساعت قبل هيچ فرقي نميکنه
روز عروسي، ساعت 12 ظهر از خواب بيدار مي شه… خيلي خونسرد و ريلکس! صبحانه خورده و تمام برنامه هاي تلويزيون رو مي بينه
*khoraki*

ساعت 6 بعد از ظهر، اون هم حتما با تغيير جو خونه که همه دارن حاضر مي شن يادش مي افته که بعله… عروسي دعوتيم
:khak:

بعد از خبر دار شدن انگار که برق گرفته باشنش…! مي پره تو حموم
توي حموم از هولش، صورتشم با تيغ مي بره
بستگي به عمق بريدن داره، ممکنه مجبور بشه با همون چسب زخم بره عروسي

ريش هاش زده نزده(نصف بيشترو تو صورتش جا مي زاره)از حموم مي ياد بيرون
ساعت 6:30 بعد از ظهره… هنوز تصميم نگرفته چه تيپي بزنه، رسمي باشه يا اسپرت
تازه يادش مي افته که پيرهنشو که الان خيلي به اون شلوارش مي ياد اتو نکرده! شلوارشم که نگاه مي کنه مي بينه چند روز پيش درزش پاره شده بوده و يادش رفته بوده که بگه بدوزن
*moteafesam*

کلي فحش و بد و بيراه به همه مي ده که چرا بهش اهميت نمي دن و پيرهنشو تو کمد لباساش بوده رو پيدا نکردن و اتو نکردن و شلوارشو چرا از علم غيبشون استفاده نکردن که بدونن که نياز به دوختن داره

خلاصه… بالاخره يه لباس مناسب با کلي هول هول کردن پيدا مي کنند و مي پوشه
البته اگر نياز بود که حتما به کمد لباس پدر و بردار هم دستبرد مي زنه
*shadi*

ساعت 8 شب عروسي شروع مي شه، ساعت 9:30 شب به شام عروسي مي رسه
البته اگر از عجله  زيادش، توي راه تصادف نکرده باشه دير تر از اين به عروسي نمي رسه
*vakh_vakh*

@~@~@~@~@~@

49 ◄ دیری دی دینگ
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها