• خندانکس
فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😍 از گوگل پلی ، مایکت ، بازار و پارس هاب و چهار خونه بروزرسانی کنید 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • میترکونیم
    حساس نشو

دفتر شـعـــر

ﺗﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ” ﭼﻮﺑﯿﻢ ” ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺭوستا

ﺑﯽ ﻓﺮﻭﻏﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎ

ﺭﯾﺸﻪ ﺍﻡ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺮﻭ ﺩﺍﺷﺖ

ﮐﻮﭺ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎ

ﺁﻣﺪﻡ ﺧﻮﺵ ﺧﻂ ﺷﻮﺩ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺒﻬﺎ،ﺁﻣﺪﻡ

ﻧﻮﺭ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎ

ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺮﺍ ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ

ﭘﯿﮑﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﺩ ﮐﺪﺧﺪﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎ

ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺍﺯ ﮐﻼﻏﯽ ﺭوی ﺳﯿﻢ

ﻗﺪﺭ ﯾﮏ ﺍﺭﺯﻥ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎ

ﮐﺎﺵ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﺎﺵ ﺁﻥ ﻧﺠﺎﺭ ﭘﯿﺮ

ﺭﺍﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎ

ﻗﺤﻄﯽ ﻫﯿﺰﻡ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﺑﺪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺩﯾﺰﯼ ﺳﺮﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎ

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﮐﺪ ﺧﺪﺍ

تیر ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﺼﺎﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎ

* کاظم بهمنی *

2 ◄ دو لایک دارم دوسش دارم

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺮﻑ … ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﯾﺎ ﺟﻨﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﺎﻝ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …

ﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮﺩ ﻓﮑﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﺯ ﻧﺨﻨﺪﯼ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﯾﺪ ؟

ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﺑﺮﻓﯽ که دﺭﺧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …

ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺑﺮﻑ ﺳﺌﻮﺍﻟﺖ ﺭﺍ،ﮐﺎﺵ

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﯼ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …

ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯼ : ” ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﯽ؟ ”

: دﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ،ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …

ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻡ ﺷﻮﺩ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺗﻮ ﺳﺮﻣﺎ
ﻧﺨﻮﺭﯼ

ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺍ نیز بسوزان . . . باشد ؟

* ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ *

4 ◄ بشه پنجتا صلوات

فقط کسایی که آهنگ صدامو داری از آرمین رو گوش دادن بخونن..

.

.

.

.

.

.

متن آهنگ جدیــــــــــــــــــــد آرمین :)) خطاب به استاد :

ﺍﺳـــﺘﺎﺩ!

ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ؟

ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺖ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ….

ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺖ …

یه خرده ﮐﺎﺭﯼ …

نُه دادی!

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ …

ﺗﺮﻡ ﺁﺧﺮﻡ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ ﻧﯿﺲ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﯽ

ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ …

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ اولش ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺱ ..

ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻫﺎﻡ , ﺑﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ ؟

ﻫﯿﺲ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺮ ﺻﺪﺍﺗﻮ !

ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﭘﺮﺳﻢ !

ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ !

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﻡ ﺑﻪ 30 ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻦ

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

73d3f8419f78a41d48c33c92fc571b2d_500

اینجا بسوزی یا بسوزانی مهم نیست
حتی خصوصیات انسانی مهم نیست
پای غزل ها قد بکش خود را برقصان
نه …. هر کسی را هم برقصانی مهم نیست
یک روز زیر سایه ام آرام بودی
امروز آرامم بگریانی مهم نیست
گل را اگر پرپر کنی آیا مهم است؟
روی حقیقت را بپوشانی مهم نیست ؟
فرقی ندارد عاشقم باشی ، نباشی
عاشق شدن لای پریشانی مهم نیست
فرقی ندارد قلب من با سنگ صحرا
حتی برنجانی ، نرنجانی مهم نیست
خیلی تحمل می کنم حتی خودم را
اصلا برای تو مسلمانی مهم نیست

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

قایقی خواهم ساخت …
با کدام عمر دراز؟

نوح اگر کشتی ساخت، عمر خود را گذراند …
با تبر روز و شبش، بر درختان افتاد …

سالیان طول کشید، عاقبت اما ساخت …
پس بگو ای سهراب …

شعر نو خواهم ساخت
بیخیال قایق …

یا که میگفتی …
تا شقایق هست زندگی باید کرد؟

این سخن یعنی چه؟
با شقایق باشی …

زندگی خواهی کرد
ورنه این شعرو سخن

یک خیال پوچ است
پس اگر میگفتی …

تا شقایق هست، حسرتی باید خورد …
جمله زیباتر میشد …

تو ببخشم سهراب …
که اگر در شعرت ، نکته ای آوردم، انتقادی کردم …

بخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویا …
بخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، در جوانی پیرم …

زندگی رویا نیست … زندگی پردرد است …

زندگی نامرد است، زندگی نامرد است …

* ناشناس *

124

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

آن عبد فراری ز تو هر جا ، منم

آنکه امروز کند توبه و فردا … ، منم

آن که نبُرَد دل ز من رفته تویی

وانکه به تو دل نداد و رسوا ، منم

با آن که تو گفتی ز هوس در ته هر عشق

آنکه دل داد و شده بی کس وتنها ، منم

نتَوانم که حریفت شوم از من بکشی دست

آنکه مغلوب شود در جدل ما ، منم

تا که شوم آسوده و راحت ز تو دورم !

آنکس که پناهش بشوی در دل غم ها ، منم

تا اسم تو آید نباشد اثر از من

آن عبد فراری ز تو هر جا ، منم

 

شعر” عبد فراری ” از خودم ( چون تا حالا چند نفر راجب اینکه مخاطب این شعر کیه پرسیدن  لازمه بگم که مخاطبش خداست)

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ …

ﭼﺮﺍ ﺯﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺟﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺭﻭﯼ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ

ﭼﺮﺍ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻡ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ

ﻣﭙﻨﺪﺍﺭﯾﺪ ﺑﻮﻡ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﺎﺯ …

ﺑﻪ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ

ﻣﭙﻨﺪﺍﺭﯾﺪ ﺟﺎﻡ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺍﺳﺖ

ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻠﺦ ﻭ ﻏﻢ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﺳﺖ …

ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺁﻥ ﺟﺎﺳﺖ

ﺟﻬﺎﻥ ﺁﻧﺠﺎ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ …

ﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩﯼ ﻧﻪ ﺁﻫﻨﮕﯽ ﻧﻪ ﺁﻭایی

ﻧﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯﯼ ﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﻧﻪ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ

ﺟﻬﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ

ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯽ ﻓﺮﺟﺎﻡ

ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ …

ﺳﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﮔﺮﺍﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﮔﯽ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺯﺭ ﺩﺭ ترﺍﺯﻭ ،ﺯﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭﺳﺖ

ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﺮﺩﻡ ﺻﺪﺭﻧﮓ ﺑﺴﭙﺎﺭﯾﺪ …

ﮐﻪ ﮐﺎﻡ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﻥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﯾﺰﻧﺪ

ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﮒ ﺭﺍﺣﺖ ﺳﺮ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﺭﯾﺪ

ﭼﺮﺍ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻡ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ …

ﭼﺮﺍ ﺯﯾﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺟﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺭﻭﯼ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ …

ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ! …

* ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﻣﺸﯿﺮﯼ *

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﺳﯿﻞ ﺧﻮﻥ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﺷﮑﻢ ﺑﯽﺧﺒﺮﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ، ﺁﺧﺮ ﺍﯼ ﺑﯿﺪﺍﺩﮔﺮ، ﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﺍﯼ ﺷﮑﺮﻟﺐ ، ﺁﺏ ﭼﺸﻤﻢ ﻧﯿﮏ ﺩﺭﯾﺎﺑﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﻭﯼ ﻗﺼﺐ ﭘﻮﺵ ﺁﺗﺶ ﺩﻝ ﺯﻭﺩ دﺭﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﻭﺭﮔﺮﯾﺰﯼ ﺯﯾﻦ ﺩﻭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﯼ ﺑﺮﺁﺳﻤﺎﻥ

ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﻩ ﺳﺤﺮ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﺑﺎﺧﺒﺮﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﻥ ﺿﻌﯿﻔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﯾﺰ

ﺯﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﻥ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﻧﻔﺮﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﮔﺮ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺶ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﮐﻦ ﺣﺬﺭ ﺯﺍﻥ ﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻟﻤﺮﺩهﺍﯼ

ﻫﻤﭽﻮ ﻗﺎﺗﻞ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﺍﯼ ﺧﺪﻧﮓ ﻏﻤﺰه ی ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻝ

ﻣﺮﻍ ﺩﻝ ﭼﻮﻥ ﺟﻮﺟﻪ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ

ﺧﺎﮎ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﯿﺶ ﻋﺰﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﺮ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ …

* ملک الشعرای بهار *

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ

ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ، ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻢ

ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ

ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺭﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﻢ

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺳﺖ

ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﯼ ﻏﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ؟!

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮﻩ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺷﺖ

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﺍﺯ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮﻡ ﺁﯾﺎ؟!؟

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺎﻧﻢ

ﺍﯼ ﻋﺸﻖ … ! ﻣﺮﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﻤﯿﺮﺍﻥ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ

* ناشناس *

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻗﻤـﺮ ﻗﺎﺭﯼ ﻗﺮﺁﻥ شده ﺍﺳﺖ

ﻣﺜــﻞ ﻣﻦ ﺑﺎﻏﭽــﻪ ﯼ ﺧﺎﻧــﻪ ﻫـﻢ ﺍﺯ
ﺩﻭﺭﯼ ﺗــو

ﺑﺲ ﮐﻪ ﻏﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻩ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

ﺑﺲ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﮑـﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﺳﯽ ﺭﻓﺖ ،دﻟﻢ

ﻧﺴﺨﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﺑﯽ ﺷﮏ ﺁﻥ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﻨﻌﻢ ﻣﯽ کرد

ﺧﺒـﺮ ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮐـﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …

ادامه مطلب

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها