• پیامک
فال آنلاین

سال نو مبارک

❤ الهی خنده ات همچون بهار و دلت آزاد ز غم ❤

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

داستانکهای زیبا

Happy Baby

ﯾﮑﯽ ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ” ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ ” ﺑﻮﺩﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ، ﻫﺮﻭﻗﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ
ﯾﺎﺭﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮﻗﺮﺑﺎﻥ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﻢ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺎﻑ
ﺑﺎﯾﺴﺖ،
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﻫﯿﺄﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯﻩ ﺁﺑﺮﻭﺷﻮ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺶ ﯾﮏ
ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺩﺍﺩ، ﻭﻗﺘﯽ
ﻫﯿﺄﺕ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻭﻣﺪﻧﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ : ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ، ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻧﺪ :
ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻗﺮﺑﺎﻥ

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

(96)داستان کوتاهی که پیش روی شماست یک قصه جادویی است که حتما باید دو بار خوانده شود ! به شما اطمینان می دهم هیچ خواننده ای نمیتواند با یک بار خواندن آن را رها کند ! این نامه تاجری به نام پائولو به همسرش جولیاست که به رغم اصرار همسرش به یک مسافرت کاری میرود و در آنجا اتفاقاتی برایش می افتد که مجبور میشود نامه ای برای همسرش بنویسد به شرح ذیل

ادامه مطلب

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ ﺷﺐ
ﻫﺎﯾﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ؟

ﺑﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ!
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﮐﻮﺯﻩ ﯼ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ اﺟﺪﺍﺩﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ ﻭ ﻧﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ کنم. :(

ﮔﻔﺖ: ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻝ پیشﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﺯﻥ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ ؟

ﻣﺮﺩ : ﺑﻠﻪ.

ﺯﻥ : ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻘﺪﺭ ؟

ﻣﺮﺩ : ۳ ﺑﺴﺘﻪ.

ﺯﻥ : ﭘﻮﻝ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﭼﻘﺪﺭﻩ ؟

ﻣﺮﺩ: ۷۰۰۰ تومن.

ﺯﻥ : ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ؟

مرد : ۱۵ ﺳﺎﻝ.

ﺯﻥ : ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﮔﻪ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ۷۰۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﯼ ۳ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﮑﺸﯽ ۶۳۰۰۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﭘﻮﻝ سیگار ﻣﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﻣﯿﺸﻪ ۷۵۶۰۰۰۰ ﺗﻮﻣﻦ
ﺩﺭﺳﺘﻪ ؟

ﻣﺮﺩ : ﺩﺭﺳﺘﻪ.

ﺯﻥ : ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮﯼ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﺪ ۱۱۳۴۰۰۰۰ تومن ﺩﺭﺳﺘﻪ ؟

ﻣﺮﺩ : ﺩﺭﺳﺘﻪ.

ﺯﻥ : ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪﯼ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻮﻟﺖ ﻫﺪﺭ ﻧﺮﻩ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ توﻧﺴﺘﯽ ﯾﻪ ﺑﻨﺰ ﺑﺨﺮﯼ ؟

ﻣﺮﺩ : ﺗﻮ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ؟

ﺯﻥ : ﻧﻪ!

ﻣﺮﺩ : ﭘﺲ ﺍﻭﻥ ﺑﻨﺰ ﻟﻌﻨﺘﯿﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ :|

^_^ ^_^ ^_^

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

مرکز خریدی اعلام کرد که زنان می توانند به آنجا بروند و همسر ایده آل خود را بخرند !

اما شروط انتخاب و خرید اینها بودند :

در این مرکز پنج طبقه ، هرچه به طبقات بالاتر می رفتند خصوصیات مثبت مردان بیشتر میشد؛

اما اگر در طبقه ای را باز می کردند ، باید از همان طبقه مرد مورد نظر را انتخاب می کردند

و درضمن اگر به طبقه بالاتر می رفتند دیگر اجازه برگشت به طبقه قبلی را نداشتند !

هرشخصی هم فقط یک بار میتوانست از این مرکز استفاده کند … !!!

دو دختر که با هم دوست بودند به این مرکز خرید رفتند تا شوهر مورد نظر خود را پیدا کنند

روی در اولین طبقه نوشته بود : این مردان شغل و درآمد ، خانه و ماشین معمولی دارند !

دختری که تابلو را خوانده بود گفت : خب ، بهتر از کار نداشتن یا خونه و ماشین نداشتن است

ولی دوست دارم ببینم بالاتری ها چه جوری هستند !

روی در طبقه دوم نوشته بود : این مردان شغل عالی با درآمد و حقوق بالا، خانه مجلل و ماشین

مدل بالا دارند ، در کار منزل هم کمک می کنند !!!

دختربا شوق گفت : هووووم! طبقه بالاتر چه جوریه…؟!!

روی در طبقه سوم نوشته بود : این مردان شغل عالی با درآمد و حقوق بالا، خانه مجلل و ماشین

مدل بالا دارند ، خوشگل و خوشتیپ هستند ، در کار منزل هم کمک می کنند !!!

دخترها با هیجان و یکصدا گفتند : واااای ! چقدر وسوسه انگیزه ، ولی بریم بالاتر!!!

روی در طبقه چهارم نوشته بود : این مردان شغل عالی با درآمد و حقوق بالا، خانه مجلل و

ماشین مدل بالا دارند ، خوشگل و خوشتیپ هستند، در کار منزل هم کمک می کنند ، ارث زیادی

هم به آنها خواهد رسید !!!

خوشحالی آنها قابل توصیف نبود ، نگاهی به هم کردند و با اشتیاق بسیار زیادی گفتند :

وااااااااااااااااای چقدر خوب ! پس چه چیزی ممکنه تو طبقه آخر باشه ؟!!!

پس با هم و دو پله یکی به طبقه پنجم رفتند…

روی در طبقه پنجم نوشته بود : این طبقه فقط برای این است که ثابت کند شما خانمها هیچوقت
راضی نمی شوید !!! ممنون که به مرکز ما آمدید ، روز خوبی برایتان آرزومندیم

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

ﺩﻩ ﻣﺮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ….
ﻃﻨﺎﺏ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯﻥ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯿﮑﺮﺩند …

ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﻢ …
ﻣﻦ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ
ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ …
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ شرﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ :D

* ﻫﻮﺵ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﺎ ﺭﻭﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ *

هاهاها

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

ﺗﻮﯼ ﺭﺧﺘﮑﻦ ﮐﻠﻮﭖ ﮔﻠﻒ، ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺟﻤﻊ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺭﻭﯼ ﯾﻪ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻥ …
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﮐﻤﻪ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺭﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣــﯿﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ …
ادامه مطلب

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﺴﺎ، ﺟﮏ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻣﺎﮐﺲ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ:”فکر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻥ سیگاﺭ ﮐﺸﯿﺪ؟ ”

ﻣﺎﮐﺲ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ:” ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﮐﺸﯿﺶ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯽ؟ ” …
ادامه مطلب

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

Little_Cute_Baby2

یه خانمی با ماشین خودش توی جاده داشت رانندگی میکرد
یه آقایی هم داشت با ماشین خودش توی همون جاده
تو باند مخالف رانندگی میکرد
وقتی این دو به هم رسیدند؛ خانم شیشه ی ماشینش رو پایین میکشه و خطاب به آقا فریاد میزنه:
حیووووووووون
آقا هم بلافاصله داد میزنه : میمووووووون
بعدم هر دو به راه خودشون ادامه میدن و آقاهه کلی به خاطر واکنش سریع و هوشمندانه ای که نشون داده بود خوش به حالش شده بود! فقط
وقتی سرپیچ بعد رسید یه گوزن با شدت خورد توی شیشه ی جلوی ماشین

نتیجه ی اخلاقی: مردها هیچوقت واقعا نمی فهمند که زن ها دارن تلاش میکنند چی بهشون بگن

(92)

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

1365104433_1364034817_71903_373992102716845_1063633164_n

یک پمپ بنزین مخروبه ای را پیدا میکند ک فقط یک پمپ بنزین دارد

 از تنها متصدی آن میخواهد تا باک را پر کند و روغن ماشین را چک کند

 و خودش برای رفع خستگی ب قدم زدن پرداخت.

 وقتی ب سمت ماشینش باز گشت متوجه شد ک همسرش با متصدی

 گرم گفتگوست. سوار ماشین شد. متصدی برای همسرش دست تکان داد

 و گفت:” گفتگوی خوبی بود”

 وقتی از جایگاه خارج شدند از همسرش پرسید ک آیا آن مرد را میشناسد

 همسرش بی درنگ جواب داد بله او زمانی همکلاسی دوران دبیرستانش

 و همچنین یک سال با او نامزد بوده است.

 هیلر با غرور گفت:” اگر با او ازدواج میکردی ب جای زن یک مدیر کل

 همسر یک کارگر پمپ بنزین بودی

 همسرش جواب داد: عزیزم اگر با او ازدواج میکردم او الان مدیر کل

 و تو یک کارگر پمپ بنزینی بودی

 حالا این جمله رو درک کنین ک میگن

 پشت هر مرد موفقی ی زن هست

 حالا زنها تواضع دارن ب روی مردا نمیارن

(74)

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

  • 2
  • 722
  • 3,493
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها