• خندانکس
فال آنلاین

ابدیت تکمیل شد

😍 از گوگل پلی ، مایکت ، بازار و پارس هاب و چهار خونه بروزرسانی کنید 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خشتک دریدیم
    هااان !!؟؟
یه دیوونه

یه دیوونه

کار خاصی نکــــردم

ﺷﺮﻣﯽﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ِ ﻣﻦ؛ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﺍﺱ ﻧﻪ
ﮐﻢﺻﺤﺒﺘﻢ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﻤﺎ، ﮐﻢ ﺣﻮﺍﺱ ﻧﻪ !
ﭼﯿﺰﯼ ﺷﻨﯿﺪﻩﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺭﻓﺘﻨﺖ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺮﻭﯼ، ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻧﻪ !
ﺍﺯ ﺑﯽﺳﺘﺎﺭﮔﯽﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﻋﺎﺑﺮﯼ ‏« ﻓﻠﮏ‏» ﺯﺩﻩﺍﻡ، ﺁﺱ ﻭ ﭘﺎﺱ ﻧﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽﺭﻭﻡ، ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽﺁﯾﯽ، ﻣﺴﯿﺮ ِ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﺍﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯿﮑﻦ ﻣﻤﺎﺱ ﻧﻪ
ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ِﺗﻮ ، ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﺍﻣﺎ ﺧﻼﺹ ﻧﻪ !

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

یادمه کلاس ۸ بودم دنیام فرق میکرد
یه روز سر کلاس جغرافیا بودیم معلم داشت برگه ها رو صحیح میکرد و ما هم خرکیف بودیم کفشامونو دراورده بودیم داشتیم ۴ نفری ته کلاس با میز تک چرخ میزدیم همینجوری داشتیم کله میزو بالا میدادیم که یه دفه زیاد گاز دادیم و میز کله پا شد
در همین حین که کله ما داشت به سمت پایین میرفت و پاهامون به سمت بالا در هوا معلق بود کفش من با سرعت نسبتا خوبی از پام جداشد و فقط دیدم که رفت به سمت جلوی کلاس
وقتی وارد جو شدم فهمیدم که خورده به سر مبارک معلم :////////
نامرد کاراته باز بود وقتی فهمید من بودم با یقه بلندم کرد مث کنده پرتم کرد بیرون
منم دیگه کاری باهاش نداشتم ;))))))

پ ن : با الهام از سبک شیخ المریض

14 ◄ لایک عالی متعالی

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﻏﺰﻟﻢ ، ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭِ ﺩﻓﺘﺮﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺸﻨﻮﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ ، ﺷﺎﻝِ ﺳﻮﻏﺎﺕِ ﻣﻦ ﺳﺮﺕ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥِ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺒﺮﺩ
ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ، ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﺩﺧﺘﺮﺕ
ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻧﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ ، ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﺕ ﭘﺮﯾﺪﻩ ﻭﻟﯽ
ﻧﮑﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺸﯽ ﺗﻮ ، ﻗﺴﻤﺖِ ﮔﺮﮒِ ﺩﯾﮕﺮﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﺿﺮﻡ ﻫﻔﺖ ﺧﺎﻥ ﺭﺳﺘﻢ ﺭﺍ ، ﺭﺩ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ ﺣﺘﯽ
ﺧﯿﺮﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺗﻮ ، ﻭ ﯾﻘﻪ ﺍﻡ ﺩﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮﺕ
ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺳﭙﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﻭﻡ ، ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯽ ﺍﺵ ﺑﺰﻧﻢ
ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ ، ﮔﻢ ﺷﻮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭِ ﺁﺧﺮﺕ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻮﺏ ﻣﺎﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻧﺨﻮﺭﯼ ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺜﯿﻒ ﺩﺭ ﺳﺮﻡ
ﺍﺳﺖ
ﻣﺸﻬﺪﯼ ; ﻧﺬﺭ ﮐﻦ ﻓﻘﻂ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﯾﺎﺭ ﻭ ﯾﺎﻭﺭﺕ
ﺑﺎﺷﺪ

6 ◄ شیش شیش ، شیشه شکست

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ …
” ﺩﻳﻢ ﺑﻼﺩ ﺗﻨﺞ ﭼﻮﺩﻩ ﻣﺎ ﻟﻤﺠﻮﻭﻭﻥ”
.
.
.
.
ﺑﻌﺪ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘﺎ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺎﺩ ﻭ ﺳﻴﺎ ﻭﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ
ﻃﻴﻒ ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﮐﺪ ﺷﮑﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ
ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﻮﻥ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

******

نماز و روزه های همگی قبول باشه انشاله
اینجا همه چی عالیه
مرسی بچه ها
مرسی شیخ
ایول دارین شماها

8 ◄ پرچم بالاس پهلوون

ﺭﻓﺘﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ
ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻧﻈﺮﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺟﺒﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﭼﯿﻪ؟؟
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ۲ ﺗﺎ ﺭﺑﻊ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺩﻭ ﻃﻔﻼﻥ ﻣﺴﻠﻢ .
ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮑﺮﺩﻥ ..
ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺩﯾﻦ ﺷﺪﻥ ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ
๏̯͡๏͡ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﺨﺎﺳﺘﻪ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺑﺰﻧﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿﺸﻪ ؟
ﺗﺰﺭﯾﻘﺎﺗﯿﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﭘﻮﻧﺼﺪ ﻣﯿﺪﻡ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺁﻣﭙﻮﻟﻮ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺎﻡ ﻋﻘﺐ !!
๏̯͡๏͡ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏
ﺳﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻢ : ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﺎ !
ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯿﺮﻭ؟
ﮔﻔﺘﻢ: ﺳﻼﻡ ﮔﺮﻣﻤﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻪ ﺍﺕ !
ﻣﺮﺩﺷﻮﺭ ﮐﻠﯿﭙﺴﺘﻮ ﺑﺒﺮﻥ !
๏̯͡๏͡ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯿﻤﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺭﯾﺎﺿﯽ
ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ؟
ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻢ: ﭼﻪ ﺭﺑﻄﯽ ﺩﺍﺷﺖ !!
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻮﻧﮕﻼﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺎ ﻧﺮﻥ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ !!
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭﻱ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ . ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻨﺎﺭ
ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺷﻢ
๏̯͡๏͡ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏ ͡๏̯͡๏
ﭼﻨﺪﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﺮﺩ.
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻏﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟
ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﺮﻏﺎﯼ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻦ !!!
ﺁﺧﻪ ﻣﮕﻪ ﻣﺮﻍ ﻧﺮ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ !
ﻗﺮﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺭﻭ ﺳﺮﺗﻮﻥ
ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻟﻌﻔﻮ

9 ◄ لایک کن و فرار کن

دوستان از هر منطقه ای هستید راجبش اگه اطلاعاتی دارین بنویسین که با قوم ها و فرهنگاشون آشنا بشیم

اینم کاربرد ضمیر ” س ” تو زبون شیرین لری :

56

رُمِس : خراب شد

شیوِس : قاطی شد

دِرِس : پاره شد

اشکِس : شکسته شد

تیچِس : پخش شد

توقِس : ترکیـد

تومِس : صدمه دید

نِشِس : نشست

تووِس : آب شد

گِریوِس : گریه کرد

خَنِس : خندید

دووِس : دوید

چَسبِس : چسبید

رِسِس : رسید

سایِس : ساییده شد

سسسسسسسســـ… : سرچوپی

این آخری دیگه خیلی اصیل بود ( سرچوپی مساوی نفر اول در گروه رقصنده ها )

منبع : سایت تفریحی و سرگرمی خنگولستان

9 ◄ لایک کن و فرار کن

سلام به همه دوستانم که دارن توی سایت خنگولستان فعالیت می کنن

به همتون دست مریضاد میگم

خداییش ایـــــول دارین که زحمت میکشین و اینجا یه فضای شادو سالمی رو فراهم کردین

راستی تا یادم نرفته سال نو رو هم پیشاپیش تبریک بگم، انشاله که سال خوبی رو پشت سر گذاشته و سال خوب تری رو پیش رو داشته باشین

اینو از صمیم قلب واسه تک تکتون آرزو دارم

1

دوستای خوبم چنتا پیشنهاد  راجب سایت دارم که می خواستم اینجا مطرح کنم.

از وقتی که من عضو این سایت شدم تا الان آمار سایت بهتر شده و این خوشحال کنندس اما میخواستم راه هایی رو بگم که بشه قدم های سریعتر و کارساز تری به سمت افزایش بازدید سایت برداشت از جمله تبلیغات تو سایتای دیگه ، تبادل لینک و بنر با سایتا و وبلاگای پر بازدید، میتونید تو هر وبی رفتید برای مدیرش نظر بزارین ودعوت کنین که ب سایت ما سربزنه و یا ازش بخواین درصورتی که با تبادل لینک موافقه اسم سایتش بیاد تو پیوندای سایت ما و برعکس یعنی اسم سایت ما هم بره تو لینک باکس اون سایت.

اگه موافق باشین میخوام یه بنر متحرک واسه سایت بسازم که هم توسایت خودمون استفاده شه هم مثل همون تبادل لینک بنر هارو هم تو سایت به اشتراک بزاریم.

خلاصه هر وقت بیکار بودین و حوصلشو داشتین میتونین به سایتا و وبلاگای شلوغ سر بزنید و تبلیغات کنید.

یه موضوعی که واسه من عجیبه و تقریبا فقط تو سایت ما هست اینه که هرکاربری میتونه بعد از عضویت روی صفحه سایت پست ارسال کنه که این کار باعث شده تعداد نویسنده هایی که فقط اومدن و چندتا پست گذاشتن و رفتن و دیگه پشت سرشونم نگاه نکردن اسمشون بره تو قسمت نویسندگان!!!! به نظرمن سایت از نظر آپدیت روزانه به اندازه کافی فعال هست و نیازی به نویسنده جدید حس نمیشه و با همین تعداد نویسنده های فعلی که انصافا دارن خوب کار می کنن و زحمن می کشن سایت میتونه به کارش ادامه بده، و شاید بد نباشه که جلوی عضویت نویسنده های جدید گرفته شه ولی یه قسمت واسه عضویت کاربران باشه اما نه نویسنده شدنشون.

منتظر نظرات و پیشنهادات شما تو همین پست هستم.

شاد باشید

12 ◄ گلیلی لی لی لی
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
انسان

Shadi.6402
خندونک 18 تیر 1395

شیخ المریض
شیر آب

رو مخ اول
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها