user_send_photo_psot

*~~~*****~~~*

قوی کسی است که
نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند
و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند
هر گاه زندگی را جهنم دیدی
سعی کن پخته از آن بیرون آیی
سوختن را همه بلدند
زندگی هیچ نمیگوید, نشانت میدهد

با زندگی قهر نکن… دنیا منت هیچکس را نمیکشد
یکی رفت و
یکی موند و
یکی از غصه هاش خوندو
یکی برد و
یکی باخت و
یکی رنجید
یکی بخشید

یکی از آبروش ترسید
یکی بد شد
یکی رد شد
یکی پابند مقصد شد
تو اما باش خدا اینجاست

با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم
فقط زیبائی های زندگی ارزش دیدن دارد
و با خود تکرار می کنم که یادم باشد
هر آن ممکن است شبی فرا رسد
و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد
پس هرگز به امید فردا
“محبت هایم را ذخیره نکنم ”
و این عهد به من جسارت می دهد که به عزیزترین هایم ساده بگویم: خوشحالم که هستید

*~~~*****~~~*