user_send_photo_psot

@~@~@~@~@~@

سلام دوستان امروز هم با یه چیستان اومدم

سه تا در هستند،مرد باید یکی از در ها را انتخاب کند تا زنده بماند

یک در آتش گرفته💥
در آن یکی چند قاتل وجود دارند💥
در در دیگر گله شیری وجود دارد که یک سال است چیزی نخورده💥
اند

جواب کدام است؟