khengoolesan_post_maria_1_bahman_1395

oOoOoOoOoOoO

در دزدی از یک بانک  
دزد فریاد زد

“هیچکس حرکت نکند پول مال دولت است”

بااین حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند

به این می گویند

شیوه تفکر

وقتی دزدان به مخفیگاهشان رسیدند ، دزد جوان که لیسانس تجارت داشت به دزد پیرکه شش کلاس سواد داشت گفت
بیاپولها را بشماریم

دزد پیرگفت

وقت زیادی میبرد، امشب تلویزیون مبلغ را اعلام میکند
به این می گویند
تجربه

بعداز رفتن دزدها مدیر بانک به ریسش گفت فورا به پلیس اطلاع میدهم ولی ریس گفت
صبرکن تا خودمان هم مقداری برداریم و به برداشتهای قبلی خود اضافه کنیم وبارقم دزدی اعلام کنیم

به این می گویند

با موج شنا کردن

وقتی تلویزیون رقم را اعلام کرد دزدان پول رو شمردند و بسیار عصبانی شدند که ما زندگیمان راگذاشتیم و 20 میلیون گیرمان آمد ولی رئیسان بانک در یک لحظه و بدون خطر 80 میلیون بدست آوردند

به این میگویند

دانش بیشتر از طلا میارزد

oOoOoOoOoOoO