• ترانه خونه
فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان
android_khengoolestan

دلنوشته

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺒﺪ
ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ
ﻣﯿﮕﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺨﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ
ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻩ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺎﺗﺢ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺑﺎﻫﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩﻭﻃﻦ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪﺣﺮﻓﺎﺵ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ
ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺭﯾﻮﺑﺮﺯﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶﺩﺍﺭﯾﻮﺵ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﻫﻤﻮﻥ ﻟُﺮﻡ
ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ

۴ ◄ بشه پنجتا صلوات

fu5046

به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم، فهمیدم که بیمارم
خدا فشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پایین آمده
زمانی که دمای بدنم را سنجید، دماسنج ۴۰ درجه اضطراب نشان داد
آزمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز دارم، تنهایی سرخرگ هایم را مسدود کرده بود
و آنها دیگر نمی توانستند به قلب خالی ام خون برسانند
به بخش ارتوپدی رفتم چون دیگر نمی توانستم با دوستانم باشم و آنها را در آغوش بگیرم
بر اثر حسادت زمین خورده بودم و چندین شکستگی پیدا کرده بودم
فهمیدم که مشکل نزدیک بینی هم دارم، چون نمی توانستم دیدم را از اشتباهات اطرافیانم فراتر ببرم
زمانی که از مشکل شنوایی ام شکایت کردم معلوم شد که مدتی است که صدای خدا را آنگاه که در طول روز با من سخن می گوید نمی شنوم

ادامه مطلب

۵ ◄ افینا اینم پنجمیش

پیرمردی نارنجی پوش در حالی که کودک را در آغوش داشت با سرعت وارد بیمارستان شد و به پرستار گفت:خواهش می کنم به داد این بچه برسید. بچه ماشین بهش زد و فرار کرد. پرستار : این بچه نیاز به عمل داره باید پولشو پرداخت کنید. پیرمرد: اما من پولی ندارم پدر و مادر این بچه رو هم نمی شناسم. خواهش می کنم عملش کنید من پول و تا شب براتون میارم پرستار : با دکتری که قراره بچه رو عمل کنه صحبت کنید. اما دکتر بدون اینکه به کودک نگاهی بیندازد گفت: این قانون بیمارستانه. باید پول قبل از عمل پرداخت بشه. صبح روز بعد… همان دکتر سر مزار دختر کوچکش ماتش برده بود و به دیروزش می اندیشید…

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺭﺳﯿﺪﯾﻦ ؟؟؟

.۱ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﺸﺪﺕ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ اﻋﻤﺎﻕ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ …

.۲ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ باشید ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ….

.۳ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪﺍﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ، ﻭ ﯾﺎ ﺗﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ،ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺵ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍﺯﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ پنهان ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ…

.۴ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ ،بدان ﺍﻭ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﺳﺖ …

.۵ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻝ ﻏﺬﺍﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺗﻨﺶ دﺍﺭﺩ …

.۶ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ اﺳﺖ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻧﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ …

.۷ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ…

۸ ◄ پرچم بالاس پهلوون

ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻜﻮﺕ ﻛﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ … ﻛﺴﻲ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ
ღღღღღღ

ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﻡ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﺍﺩﻧﺪ…ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﻡ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ …
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﮐﯽ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ هایم ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ …
ღღღღღღ
ادامه مطلب

۷ ◄ هفتا دوشتت دارم

ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﺳﺒﺎﺏﺑﺎﺯﯼ ﺩﯾﮕﻪﺍﯼ ﺑﺮﺍﺵ
ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﻣﯽﺧﺮﻡ .
ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺑﺎﺩﮐﻨﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﯾﺎﺩ
ﻣﯽﺩﻩ .
ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ
ﺳﺒﮏ ،
ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻩ .
ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﺩﻩ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ، ﺣﺘﯽ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺼﺮﯼ ﺍﺯ
ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻥ ،
ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﺸﻪ .
ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ :
ﺑﻬﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﺩﻩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬﺶ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺸﻪ
ﻭ ﺑﻬﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﻔﺲ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺶ ﺭﻭ ﺑﺒﻨﺪﻩ ،
ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ
ﺑﺪﻩ

۶ ◄ شیش شیش ، شیشه شکست
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها