• خندانکس
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • اینجا خنگولستان است
    اینجا خنگولستان است

Forward I am heavy

What belongs to you but is used more by others
اون چیه مربوط شماست ولی مردم بیشتر از شما استفادش میکنن؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

Forward I am heavy, but backward I am not. What am I
جلو سنگین استم به پشت هیچ استم چیم من؟
نکته : این جوابش بایست انگلیسی باشه

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

What word is spelled wrong in all the dictionaries

** ترجمش میشه اون چیه که داخل تموم زبان ها اشتباه نوشته میشه

 

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

What is as light as a feather but even the strongest man in the world can’t hold it for long
اون چیه سبک همچو پر است لیکن قوی ترین انسان دنیا هم نمیتونه به مدت درازی نگهش داره؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

What occurs once in a minute, twice in a moment and never in one thousand years

چیه که یک بار در یک دقیقه دو بار در یک لحظه و هرگز در یک هزار سال رخ می دهد
نکته : این چیستان مربوط به کلمه ی انگلیسی هستش

minute
moment
years

** فسقلی این رو من لو دادم جوابش رو

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

If I have it , I don’t share it. If I share it , I don’t have it . What is it

اون چیه که ؛ اگر داشته باشمش نمیتونم بدمش به کسی و اگر بدمش به کسی دیگه ندارمش ؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

What breaks when you say it
اون چیه که با گفتن شما مشکنه؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

 

How many seconds are there in a year

چقدر ثانیه در سال وجود داره ؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

What four days of the week start with the letter _ T
کدام روز های هفته با حرف تی اغاز میشه؟

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

ترو خدا اولین پست مه لایک بزنین

78 ◄ لایک کن و بیا بقلم
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها