o*o*o*o*o*o*o*o

زندگی به من یاد داد آرزو ها و خواسته های من هیچی در برابر سرنوشت و تصمیمات زندگی نیستن:)💔

..♥♥………………

pari.k