^^^^^*^^^^^

ملا نصرالدین هر روز از علف خرش کم می‌کرد تا به نخوردن عادت کند.

پرسیدند، نتیجه چه شد؟

گفت، نزدیک بود عادت کند که مُرد

حکایت ما و گِرانیست

داریم عادت میکنیم، انشالا که نمیریم

****►◄►◄****