..*~~~~~~~*..

عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم می کند

..*~~~~~~~*..

فاضل نظری