به هرکسی
.
.
.
زیادی محبت کنی
.
.
.
اسیر نمیشه
.
.
.
متاسفانه
.
.
.
سیر میشه

♦♦—————♦♦