برای ادمای دور و برتون
.
.
.
یکی باشید
.
.
.
شبیه خودش
.
.
.
تا الکی اذیت نشید

♦♦—————♦♦