پرواز
.
.
.
پیش چشم کسی که
.
.
.
معنی پرواز رو نمیفهمه
.
.
.
اشتباهه
.
.
.
چون تو هر چی بیشتر
.
.
.
اوج میگیری
.
.
.
تو چشم اون
.
.
.
کوچیکتر میشی

♦♦—————♦♦