user_send_photo_psot

..♥♥………………

انسان‌های خوب‌ رو به دلیله یک‌ اتفاق بد از خودت
“هیچ‌گاه” دور نکن… و “این دیوانگیست” که: بخاطر خاری‌که شما را آزرده از همه “گل‌های سرخ” متنفر باشید! اویی ‌که رفت، دقیقا همان‌جا که رفت
باید فراموش شود! شما باید زندگی کنید، نه

(:

..♥♥………………