user_send_photo_psot

*@@*******@@*

زنها گاهی اوقات حرف نمی زنند چون به نظرشان لازم نیست که چیزی گفته شود

تنها با نگاهشان حرف می زنند، به اندازه یک دنیا با نگاهشان حرف می زنند

اگر زنی برایتان اهمیت دارد

از چشمانش به سادگی نگذرید

به هیچ وجه

 

 

*@@*******@@*

سوئتفاهم اثر سیمون دوبوار