○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
معلمم در سيزده سالگى
سؤالى پرسيد و گفت
انتظار ندارم بتوانی به سؤال من پاسخ دهی
اما اگر در پنجاه سالگى هم نتوانی پاسخى براى آن بيابی
در اين صورت، حتم بدان که زندگی را ضايع کرده‌ای

به خاطر چه چیزی بايد از شما ياد كنند؟

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
👤 پیتر دراکر