—————–**–

از ملا نصر الدین پرسیدند : به عقیدۀ تو قد انسان که بلند می شود از طرف پایین بلند می شود یا از طرف بالا!؟

ملا جواب داد در این مسئله من و زنم با هم اختلاف عقیده داریم زنم می گوید : انسان از طرف پایین بلند می شود و دلیلش هم این است وقتی شلوار ده سال قبل خود را می پوشد تا کاسۀ زانویش بیشتر نیست و لذا از طرف پا بلند شده

اما من می بینم ، وقتی مردم توی خیابان راه می روند، سطح پاهایشان روی زمین همه مساوی و هم سطح است، ولی سرهایشان کوتاهتر و بلند تر است و فکر می کنم که انسان از بالا تنه رشد می کند

—————–**–