• ترانه خونه
فال آنلاین

همیشه معجزه ایی گوشه ی لبت باشد

😋 (بخند) با تو جهانی عاشقانه میخندد 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • خشتک دریدیم
    هااان !!؟؟

جوک های آبان 93

فامیل دور

ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﻦ … اﯾﻦ ﮐﺎﺩﻭ ﺭﻭ وﺍﺱ ﺷﻤﺎ ﮔﺮفتیم …

ﻣﺠﺮﯼ: ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺭﺩ ﻧﮑﻨﻪ،ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ … 🙂

ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﺍﺗﻔﺎﻗﺎٌ ﻣﺎ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ،ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ قرﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ!

ﻣﺠﺮﯼ: ﺍﯾﻦ ﭼﯿﻪ؟ 😐
ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﺗﺴﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ! 🙂

ﻣﺠﺮﯼ: ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺭﺩ ﻧﮑﻨﻪ .., ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ دﺭﺩﯼ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ؟ :S

ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺱ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﯽ ^_^

ﻣﺠﺮﯼ:ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﭼﯿﺰﯾﺶ ﺷﺪﻩ؟ 😮

ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ … ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺗﺮﮐﯿﺪﻩ! ^_^

ﻣﺠﺮﯼ: ﺩﺍﺭﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻦ؟ 😯

ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﭘﺎﺗﻪ ﻣﮕﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﺮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺷﻮﺧﯽ خطرﻧﺎﮐﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

ﺟﯿﮕﺮ: ﺟﯿﮕﺮﻡ! ﺟﯿﮕﺮﻡ! ﺟﯿﮕﺮﻡ!

ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻏﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ “ﺟﯿﮕﺮﻡ” ﺯﺩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺗﺮﮐﻮﻧﺪ! :@

ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﻤﺶ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰﺷﻪ،ﺍﻧﻘﺪ ﺍﻭﻥ ﺗﻮ ﺟﻔﺘﮏ ﺯﺩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ منفجر ﺷﺪ! 😐

ﻣﺠﺮﯼ: ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺪﻭﻣﺘﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺟﯿﮕﺮ ﺭﻭ اﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﺸﻮﺭﯾﻦ!؟ 😯

ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺖ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﻭﺍﺱ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﻦ … ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﮐﺮﺩ ^_^

ﻣﺠﺮﯼ: ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺭﯼ!؟ 😯

ﻓﺎﻣﯿﻞ: ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﻤﻪ!

^_^ ^_^ ^_^

41 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

توی آسانسور بودم یه دختری هم سوار شداول ساکت بود بعد گفت : چطوری ؟
گفتم : الحمدلله
یه نگاهی به من کرد ، هندزفری شو جابجا کرد !
معلوم شد داره با تلفن حرف می زنه!
هیچی دیگه منم تسبیحم رو از تو جیبم در آوردم ادامه دادم :
الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله …

😆   😆   😆

در یک مراسم ختم، مردان زیادی آمده بودند ، از صاحب عزا پرسیدن: چی شده؟ گفت: گاوم با شاخش زده زنمو کشته، گفتن: این همه مرد برای تسلیت آمدن؟ گفت: نه، برای خریدن گاو آمدن !!

  😆   😆      😆

پیامی برای دختران : ز گهواره تا گور دانش بجوی چون از شوهر خبری نیست!

  😀   😆   😆

دختره ترم اول کارتشو جا گذاشته مامور جلوی در گفت خانوم کارتتون؟
دختر:ای وای من کارتمو جا گذاشتمو الانم یه کلاس مهم دارم اگه بشه اجازه بدین برم داخل!گفت :اینجوری که نمیشه یه کارت کتابخونه ای چیزی که نشون بده شما مال اینجایی! دختره بعد از کلی فکر میگه : من هیچکدومه اینا رو ندارم آخه من نوام!!

  😆   😀   😀

35 ◄ اشمولی پشمولی

ﺩﺧﺘﺮﺍﺍﺍﺍ. . . ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﻧﺎ . ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﻮ ﻣﻠﻊ ﻋﺎﻡ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭼﯿﭙﺲ ﻧﺎﺯﮐﻮ ﺑﺎ ۸ ﮔﺎﺯﻭ ۲ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ۳ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﻼﺝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ …

در اروپا دخترابیرون میرن باکمی آرایش، درایران آرایش بیرون میره باکمی دختر!

  زن به مرد :

عزیزم تو از چیه من بیشتر خوشت میآد ؟

از اخلاق خوبم یا از بدن خوش فرمم !؟

مرد : از هیچکدوم عزیزم ! من از اعتماد به نفست خوشم میاد !!!

28 ◄ قر تو کمرم فراوونه ....

ﻣﺠﺮﯼ: ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻼﺗﻮ ﺑﻬﺖ
ﺑﺪﻡ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﺮﯼ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﻣﻀﺮ ﺑﻬﻢ
ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ،ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺷﻤﺎﺱ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ “ﻧﻪ” ﺑﮕﻢ،ﭼﺸﻢ
ﺷﮑﻼﺗﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ …
ادامه مطلب

19 ◄ دینگله دینگو

جک جدید

ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺪﻡ ﺑﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ …
ﻣﺠﺮﻱ : ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻢ ﺑﺮﻭ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﻭﻧﻪ
ﻧﻮﻥ ﺑﮕﻴﺮ ﺍﻭﻝ 45 ﺑﺎﺭ ﻣﻴﮕﻲ ” ﻫﺎ؟” ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺮﻱ ﻧﻮﻧﻮﺍ ﺭﻭ ﻭﺍﺱ ﻣﻦ
ﻣﻴﺎﺭﻱ … ﭼﺠﻮﺭﻱ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺪﻱ ؟
ﻓﺎﻣﻴﻞ : ﺑﻠﻪ ، ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺧﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺮﻣﻦ
ﮐﻮﻓﺘﻦ … ﺟﻴﮕﺮ : ﺟﻴﮕﺮﻡ! ﺟﻴﮕﺮﻡ! ﺟﻴﮕﺮﻡ!
ﻓﺎﻣﻴﻞ : ﺭﺍﺱ ﻣﻴﮕﻪ،ﻣﻤﻠﮑﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺵ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﻲ ﺧﺮﺍﺵ ﻫﻢ ﺟﻴﮕﺮﻥ! ﻣﺠﺮﻱ : ﺣﺎﻻ ﻭﺍﺱ
ﭼﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺑﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ؟ ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ
ﺑﺮﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻢ! ﻣﺠﺮﻱ : ﻣﮕﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺟﺎﻱ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﻪ؟ ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ: ﻧﻪ ﭘﺲ ﺟﺎ ﺩﺭﺱ
ﺧﻮﻧﺪﻧﻪ !؟
°°°°°°°°°
ادامه مطلب

14 ◄ لایک عالی متعالی

23lu_fun-troll-pic

یه روز دبیری دانش آموزاشو جمع کرد تو آزمایشگاه …یه کرم گذاشت روی میزو یه قطره از مشروبات الکلی ریخت روش … کرم نابود شد ! ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪ؟ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ : ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻥ (((:
ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ … ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﭘﺮ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﯾﻪ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ! ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺨﻮﺭﻩ ﺧﺮﻩ :)))

ادامه مطلب

32 ◄ بیشتر و بیشترش کن
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها