♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

گویند روزی شمس شتابان به دیدار مولانا رفت
به درب خانه مولانا رسید
در زد ولی کسی جواب نداد و شمس شتابان برگشت