♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

همـه آباد نشینان
ز خـــرابی تـرسند
مـن خـرابت شدم
و دم به دم آبادترم