..♥♥………………

عطار تو تذکرة الأولیاء میگه:

آدابِ سفر آنَست که هرگز از قَدم
نَایستی تا دلت آرام گیرد.
آنجا که دل آرام گرفت،
مَقصَد است.

– که خب مقصد من تویی 🙂