* ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ *

ظاهر پیرم مبیـن “عشقم جوان است ای پـری”
گرچـه دنیـا کــرده کــاری، خلق ظاهربین شود

شاهین پورعلی اکبر