(۱)

پژواکِ رد پای توست؛
آرامشِ
سنگ فرش خیالم

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(۲)
تقویم
ماه‌هاست
نیامدن‌ات را
به رخ‌ام می‌کشد

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(۳)
تک درختی متروکم،
مطرودِ بیابان حتا!

بودنم بی تو، پدر!
معنای پوچی نمی‌دهد؟

*chakerim*
#سعید_فلاحی (زانا کوردستانی)
#کتاب_چشم_های_تو

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

*tir_eshgh*