^^^^^*^^^^^

به من حق بده

دوست داشتنت

تنها راز زندگی ام باشد

من همیشه هرچه را که دوست داشته ام

از دست داده ام!