♦♦—————♦♦

آموس نیمی نیشخندزنان، نیمی افسرده، توضیح داد: گاهی زندگی می تواند زیبا هم باشد.
فکری که تقریبا به طور کامل آن را فراموش کرده بودم.
گفتم: درواقع نباید فقط گاهی این طور باشد. 🙂

بیست و هشت روز تمام
داوید زافیر