در دلت یک غم زیباست، دلم می گوید
خسته از شاید و اما ست، دلم می گوید

دل تو مثل غزل مثل خدا مثل سکوت
مثل یک کوچه تنهاست، دلم می گوید

دل سودایی من، ساده و سرشار و بزرگ
یک نفر مثل تو میخواست، دلم می گوید

من عقیده به غزل های تو دارم شاعر
غم اشعار تو زیباست، دلم می گوید

درنگاه تو پر از بخشش مروارید است
چشم تو پاسخ دریاست، دلم می گوید

ای خلاصه شده در چشم تو تندیس سکوت
پشت چشمان تو غوغاست، دلم می گوید

مثل یک سیب که از شاخه فرو می افتد
عشق هم حادثه ماست دلم می گوید

کار من نیست غزل گفتن و اینجا ماندن
شاعری کار شماهاست دلم می گوید

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

* ناشناس *