o*o*o*o*o*o*o*o
در واقع تنها دو چیز هست، که می‌تواند یک انسان را تغییر دهد
عشقی بزرگ یا خواندن کتابی بزرگ
o*o*o*o*o*o*o*o

پل دزلمان