داستان های بهلول
بهلول نامه
داستان های بهلول دانا

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

به بهلول گفتند
شخصي که دزدی کرده بود را گرفته اند،
به نظر تو قاضی باید چه حکمی بدهد؟
او گفت: بايد حکم به قطع دست حاکم دهد
همه با تعجب پرسیدند: چرا؟؟ مگر حاکم دزدی کرده که دستش را قطع کنند؟

بهلول در جواب گفت

گناهکار اصلی حاکم شهر است که مردمش بايد براي امرار معاش دزدی کنند