user_send_photo_psot

^^^^^*^^^^^

خوش بحال کسانی که
هم زنجیر میزنند
و هم زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند

هم سینه میزنند
و هم سینه ی دردمندی را از غم و آه نجات میدهند

هم اشک میریزند
و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند

هم سفره می اندازند
هم نان از سفره کسی نمیبُرند

اینها ریا کارو دزد نیستند و حق دارند که با افتخار می گویند : یاحسین