• عاشخونه ها

فال آنلاین

خدا زیباست

❄️❄️ این را در دانه دانه های برف میبینم ❄️❄️

نرم افزار اندروید خنگولستان

android_khengoolestan

khengoolestan_post_tkd_4_esfand_1395_2

oOoOoOoOoOoO

بعضیا همش دنبال اینن که
برای بقیه داستان بسازن

انگاری داستانای خودشونو
یادشون رفته

oOoOoOoOoOoO

khengoolestan_axs

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

لیست کارهاى خانه تکانى سال نو

۱⃣
پاک کردن غم گذشته

۲⃣
دورریختن کینه ها

۳⃣
شستن افکارمنفی

۴⃣
چیدن عشق درطاقچه

۵⃣
سبزکردن مهر

۶⃣
خریدشادی وحراج محبت

خانه تکونیتون به شادی
شادباشید و شکرگذار

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

khengoolestan_axs

o*o*o*o*o*o*o*o

ما انسانهای عجیبی هستیم

وقتی به دستفروشی فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم

بعد به کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان میکنیم و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم
شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم
شادمانیم که پولدارها را پولدارتر میکنیم
این است

                       فقر فرهنگی

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

@~@~@~@~@~@

وای مردم از خنده نخونی واقعا از دستت رفته
😂😂
.
.
.
.


این مکالمه ها در دنیای واقعی دخترانی مشاهده گردیده است

.
.
.
پسر: عزیزم مادرم صدام می کنه برم ببینم چی کار داره
😊

دختر: باشه سلام برسون
😉

پسر: چشم
😉

دختر: زود میای؟
😊

پسر: آره داره داد میزنه فکر کنم واجب باشه
😘

دختر: نگران شدم یعنی چی شده؟
😐

پسر: بزار برم نگاه کنم بیام بهت بگم
😕

دختر: باشه می خوای بیام اونجا؟
😉

پسر: نه بیای که مادرم جرم میذاره
😐

دختر: چه طرز حرف زدنه؟
😳

پسر: عزیزم مادرم داره جیغ میزنه
😩

دختر: بهونه مادرتُ نگیر وقتی بد دهنی می کنی
😔

پسر: فکر کنم خونمون آتیش گرفته دود تو اتاق پر شده
😔

دختر: می خوای زنگ بزنم به آتش نشانی؟
😉

پسر: نه همین که بزاری برم کمک مادرم حل میشه مشکل
😕

دختر: همش می خوای از دستم فرار کنی
😐

پسر: نه عزیزم جدی خونمون آتیش گرفته
😩

دختر: من مهم ترم یا آتیش؟
😳

پسر: معلومه که تو این چه حرفیه
😕

دختر: باشه پس برو
😘

پسر: مرسی عزیزم
😍

دختر: مواظب خودت باش
😍

پسر: چشم
😐

دختر: برگشتی بهم خبر بده
😍

پسر: اوکی
😕

دختر: نگران شدم زود بیا
😉

پسر: باشه
😳

دختر: اگه کمکی خواستید بگو
😉

پسر: وای بس کن
😠
دختر: چه طرز حرف زدنه؟ میدونستم از اولم دوسم نداری
😒

پسر: مادرم تو آتیش سوخت مُرد
😡

دختر: شوخی نکن
😳

پسر: بس کن دیگه پیام نده
😔

دختر: چیه بهتر از منُ پیدا کردی؟
😔

پسر: چی میگی؟ دارم میگم مادرم مُرد
😡

دختر: خب مرگ حقه این چه ربطی به رابطه ما داره ؟
😒

پسر: خفه شو
😡

دختر: میدونستم دوسم نداری
😔

پسر: لباسم آتیش گرفته نمی تونم از خونه بیرون برم همه جا آتیش گرفته و ستون خونه افتاده
😠

دختر: ستونارو بزن اونور برو بیرون بعدش بهم اس بده نگران شدم
😐

پسر: دارم میسوزم
😩

دختر: از عشق من؟
😉

پسر: سکوت

دختر: چرا جواب نمیدی؟
😳

پسر:سکوت

دختر: شارژ تموم کردی ؟
😠

پسر: سکوت

دختر: دیگه دوسم نداری؟
😞

پسر: سکوت

دختر: دیگه از دستت خسته شدم ، نمی خواستم بهت بگم ولی خواستگار دارم اگه جواب ندی جواب مثبت بهش میدم
😡

پسر: سکوت

دختر: شوخی کردم خواستگار ندارم جواب بده
😉

پسر: سکوت

دختر: باشه خودت خواستی. بای
😂😂😂😂😂

@~@~@~@~@~@

ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﺳﺎﻝ
۱۳۱٠

ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺩﻳﮕﻪ ﻭﻗﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺮﺩﻧﺘﻪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺸﯽ

ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﺍﻣﺎﺩ ﮐﯿﻪ ﭘﺪﺭ؟

ﭘﺪﺭ: ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﯿﻪ؟ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺶ

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۲٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﭘﺴﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺍﺯﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭی ﮐﺮﺩﻩ. ﻣﺒﺎﺭکه

ﺩﺧﺘﺮ: ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ

ﭘﺪﺭ: ﭘﺴﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺶ
……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۳٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ، ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯿﺎﻥ

ﺩﺧﺘﺮ: ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﻧﻢ

ﭘﺪﺭ: ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﯼ. ﯾﮑﺒﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﻠﻄﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ. ﻋﯿﺎﻝ، ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﻮ؟
😠😡

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۴٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ، ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺗﻪ، ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺟﺎ ﮐﻠﯿﺪﯼ یک ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﮕﯽ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۵٠

ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﺎ ﺁﻗﺎ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮﻧﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﺎﺩ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ

……………………………………………….

سال
۱۳۶٠

به متولدین این دهه کسی کاری نداشته باشه اینا همون نسل سوخته ان
😂😂

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۷٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺕ ﮐﯿﻪ؟

ﺩﺧﺘﺮ: ﺁﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎ، ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺁﺷﻨﺎ شید

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۸٠

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﺎﻣﯽ ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﺎﻣﯽ ﻭ ﺩﺩﯼ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺸﯿﺪ

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۳۹٠

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﺎﻣﯽ، ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻭ ﮐﺎﻣﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ؟

ﻣﺎﺩﺭ: ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ. ﺗﻮ ﻓﻌﻼ ﻓﮑﺮ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺐ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺩ. ﺣﺎﻻ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﯽ ﻣﻴﺎﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ؟

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۴٠٠

ﭘﺪﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ

……………………………………………….

ﺳﺎﻝ
۱۴۲٠

ﻣﺎﺩﺭ: ﺩﺧﺘﺮﻡ، ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺱ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﺎﯼ؟

ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﻭﻩ ﻣﺎﻣﯽ. ﻣﻨﻮ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ. ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﯽ ﺷﺪ. ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ

ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﺩﻋﻮﺗﺘﻮﻥ ﻧﮑﺮﺩﻡ
😐😂😃😃😃

@~@~@~@~@~@

♥♥.♥♥♥.♥♥♥

شنیدن عبارت دوستت دارم برای یک مرد او را برای مصاف با سخت ترین ها ی زندگی زره پوش می کند و آماده می شود، توان می گیرد برای آنکه بیشتر بکوشد
مرد احساس می کند حتی قدش بلند تر شده است
چون به مرد بودنش افتخار می کند

شنیدن عبارت دوستت دارم برای یک زن آنچنان انرژی و توان مضاعفی برایش ایجاد می کند که آمادگی این را می یابد که لحظه ای پس از شنیدن این جمله می تواند یک خانه تکانی مفصل به راه بیاندازد
و همه جای زندگی را با عشق از نو بیاراید

شنیدن عبارت دوستت دارم برای فرزندت خصوصا وقتی روی دو زانو می نشینی و خودت را هم قد فرزندت می کنی و چشم در چشمش می گویی یعنی من هستم
 خیالت راحت

یادت باشد آن شب فرزندت دیرتر ولی آرامتر و آسوده تر می خوابد پس از شنیدن این جمله از والدینش

فرقی نمی کند

معشوق باشی یا عاشق
پدر یا مادر
فرزند یا همسر
عبارت دوستت دارم را جدی بگیریم

این عبارت غوغایی به پا میکند

*♥♥♥♥*♥♥♥♥*

khengoolestan_axs

♥♥.♥♥♥.♥♥♥

user_send_photo_psot

..♥♥………………

بعضی وقتا باخودم فکر میکنم چقدر حیف
که آدم عاشق یه فرد اشتباه بشه

به خصوص آدمای مهربون

آدمایی که تو رابطه شون همه چیزو میزارن کنار
منظورم از همه چیز، غرور و دروغ گفتنه
صادقانه و بی شیله پیله عشق میورزن
آدمای این نسل به اینجور آدما میگن نابلد

به قول خودشون تو رابطه های امروزی
هرچی مغرور ترونامهربون تر باشی
عزیزتری و بیشتردوسِت دارن

بیچاره آدم های مهربون
انقدر تنها گذاشته میشن که آخرش
سردو بی تفاوت میشن
نامهربون میشن و
بیزار میشن ازهرچی دوست داشتنِ بی سروته

نه اینکه بخوام بگم مهربون نباشید و یا عاشق نشید
فقط حرفِ من اینه که توی انتخابتون دقت کنین

وقتی آدم بی تفاوت بشه و احساسش بمیره
دیگه آدمِ قبل نمیشه

..♥♥………………


المیرا دهنوی

khengoolestan_axs

*********◄►*********

دلت را بسپار به دست پروردگار قلم
بنشین و تماشا کن که چگونه به رقص می آورد شاهزاده ی خیالت را

هر روز و هر شب
و لبخند ژکوند میکِشد بر روی سفیدی کاغذ روزگارت

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


علیرضا حیدری

khengoolestan_axs

^^^^^*^^^^^

گفته بودی
نمیگذاری
آب در دلم
تکان بخورد

راست هم گفتی

تکان میخورد
اما
در دلم نه
در چشمم

^^^^^*^^^^^

user_send_photo_psot

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﺎﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﺴﺖ
ﺍمـﺎ
ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺩﻝ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻗﯿــــﺎﻧــــﻮﺱ ﻣﺤﺒّـــﺖ ﺍﺳﺖ
ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﺗُﻦِ ﺻﺪﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﺴﺖ
ﺍﻣّــــﺎ
ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ، ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻭﯼ ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ﻏﺮﻕ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﻗﺪ ﻭ ﻗﺎﻣﺘﺸﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﺴﺖ
ﺍﻣّـــــﺎ
ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﺑﻌﻀﯿﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣّـــــــــﺎ
ﻫﻤﯿﻦ  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ

به ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯿﺮﺳﯽ فقط آرامش ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ.. ﺛﺮﻭﺕ،ﺷﻬﺮﺕ،ﺯﯾﺒﺎیی ﻭ ﺟﻤﺎﻝ … ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

فقط ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍرد

khengoolestan_post_mehrnaz_4_esfand_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی اول از جملات جدید مثبت و پر انرژی

“برای این‌که بزرگ باشی نخست کوچک باش”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دوم برای افزایش انرژی مثبت

“زندگی شبیه فصلی است هیچ فصلی همیشگی نیست”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی سوم انرژی مثبت

“هیچ چیز واقعا خراب نیست…حتی ساعتی که از کار افتاده است ”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی چهارم ، جملات انرژی مثبت از بزرگان

“سازنده‌ترین کلمه گذشت است، آن را تمرین کن”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی پنجم برای انرژی مثبت

“همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی ششم از جملات مثبت برای تقویت روحیه

“می‌دونی اگه صخره و سنگ تو مسیر رودخانه زندگیت نباشه صدای آب قشنگ نیست ”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هفتم جملات پر انرژی از بزرگان

“نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمی‌کنه بلکه فقط شادی امروز رو از بین می‌بره ”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی هشتم از جملات جدید مثبت و پر انرژی

“تمام چیزی که باید از زندگی آموخت تنها یک کلمه است: می‌گذرد ”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی نهم انرژی مثبت

“عیار واقعی بودن تصمیم ان است که دست به عمل بزنیم”

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

جمله‌ی دهم از جملات انرژی مثبت

“اجازه نده ترس تو را فلج سازد”

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*

♫ ♪ شعر ♪ ♫

✔ ابزار کمکی ✔

آموزش ها