♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

امید را از نجارے آموختم ڪہ مغازہ اش
آتش گرفت و زغال فروشے باز ڪرد

🏠♨️🔥🔥🔥