user_send_photo_psot

^^^^^*^^^^^
باید یاد بگیریم دوستی مونو با آدمها تا موقعی که زنده اند نشون بدیم نه بعد از مردنشون

کتاب گتسبی بزرگ