*!^^!^^^^!^^!*

اقا امشب منو بابام پارتی گرفتیم تو خونمون منم گفتم پارتیمو باهاتون شریک باشم اخه هر چی باشه ما یه خونواده ایماااااا

*!^^!^^^^!^^!*

جونوم چه مجلس خر تو خریه
اون دستای بندریو نمی بینما

همه خنگولیا
من به پات میرینمو شدی همه ی گوزامو
همه دنیای منی خنوگلیه خوشگلمو
حامد خرهانه
خیلی بت واسبتمو
گوزمو به گوزتو بستمو
همه دنیای منی گوزوی خوشگلم
جونوم جونوم
صدای جیغا نمی یاد ای جونوم
همه بیاین وسط
هی هی هی هی
این بچه هاتونو جمع کنین ریدمان نشن بعدا ما مسئول نیستیما
این قر کمریااااا
قرقری پاشو این مجلس مجلسه خودته ها
بلقیس بیا وسط بینم
این چرخولک های اوسکل النگوهاتون نشکنه یه وقت
همه خنگولیا
شیخ توام پاشو دیگه ناز نکن پاشو داداش
اها اها اها اها
اوسکل دوستاشتنی از گوزام کاش نری خواستی کم برین ولی برییین
دیوونه میخوادت باکسنم بیوفته کارت به من راضی بشی کاش بگوزم کاااش

*!^^!^^^^!^^!*

خب گوزو های گلم تا گوز پارتی بعدی خداحافظ

*!^^!^^^^!^^!*