• خندانکس
فال آنلاین

❤ نگذاریم لبت ، هرگز به خشکسالی رود ❤

😍 چون از برایت هر دمی دعای خندیدن کنیم 😍

نرم افزار اندروید خنگولستان
  • میترکونیم
    حساس نشو

 

… ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﺭﻓﺘﯿﻦ؟؟؟

ﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﯾﻨﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺗﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﮑﺸﻦ؟؟؟

ﺁﯾﺎﺍﺯﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﻮﺑﺮﻥ؟؟؟

ﺁﯾﺎ ﺍﺯﺭﺷﺘﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺗﺎﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﯿﻦ ؟؟؟

ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺯﺍﻫﺪﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻼﻓﻪ ﯾﻦ؟؟؟

ﺁﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻮﮊﺍﻥ ﻧﯿﯿﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺣﻘﺎﺭﺕ

ﻣﻨﻦ ؟؟؟

ﻭﺍﻻ ﺑﺪ ﺩﺭﺩﯾﻪ

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ …. ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎ ، ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺭ

ﺩﺭﻥ …

ﻣﺪﻧﻢ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﻮﻧﯿﻪ … ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺴﺰﻥ .

ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﯾﺶ ﻧﻤﺸﻪ ﮐﺮﺩ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﮊﺍﻧﯿﻬﺎ …..

ﺳﻌﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻪ ﻣﻔﺮﻣﺎﯾﻪ :

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻨﯽ ﺁﺩﻡ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻮﮊﺍﻥ

ﭼﯿﺰﻩ ﺩﯾﮕﺮﻧﺪ . ???

10 ◄ یوهوهاهاهاهاهاها

. ﻣﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ:

 

ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺧﻄﺎ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ … ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ …

ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ ،

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺰﺩﺍﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ …

ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﻃﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻮﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻢ …

ﺁﺭﯼ ﺷﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاوریم،

شاید خدا دارد آرزوی کودک دستفروش را بر آورده میکند!

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

از مترسکی سوال کردم، آیا از

ماندن در مزرعه بیزار نشده ای.؟

پاسخم داد و گفت: ..در ترساندن و آزار دیگران لذتی بیاد ماندنی است.پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی شوم.

اندکی اندیشیدم و سپس گفتم …راست گفتی من نیز چنین لذتی را تجربه کرده ام.

گفت..تو اشتباه می کنی، زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد، مگر آن که درونش از کاه پر شده باشد.

 

– جبران خلیل جبران

5 ◄ افینا اینم پنجمیش

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﺎﭘﻮﺕ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ ﺍﻭﻝ ﮐﻼﺟﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﭘﻮﺕ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ . شاهدین ماجرا ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺯﺩﻩ ﮐﻪ ﺷﻠﻨﮓ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭﺵ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ … :tounge:   :tounge:

5 ◄ افینا اینم پنجمیش
به جز خودش… :/

چیٺی چیٺی
بشکسته پهلو

Khalijefars13
👭

Matin jamshidian
خندانکس

خنده + عکس
بسته جوکها

چندین جوک در یک پست
دفتر شعر

گلچینی از اشعار شاعران
جملکس

جمله + عکس
دلنوشته

هر چه میخواهد دل تنگت بگو
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
کارگران مشغول کار اند
ورود به پیشخوان

سامانه ورود برای کاربران
نوشتن مطلب جدید

ارسال مطلب جدید
پروفایل

ویرایش پروفایل
پیگیری سریع نوشته ها

برای نمایش سریع نوشته ها
پیگیری سریع دیدگاها

برای نمایش سریع دیدگاها
  • مطالب جدید
  • مطالب پیشنهادی
  • مطالب تصادفی
  • ورود
  • *هنو آماده نشده*
♫ ♪ شعر ♪ ♫
✔ ابزار کمکی ✔
آموزش ها