میگم من ژلوفن کیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*goz_khand*  

.

نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 😐  

.

استامینوفن چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*goz_khand*
 

.

گل گاوزبون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 😯  

.

از این قرص جوشانا چی؟؟؟؟؟؟؟ 🙄  

.

.

.

خدایا دمت گرم  *bi_chare* به ما که رسید همه رو شفا دادی

😳   😀   :yell: