**♥**

خط به خط
برای تو می‌گریم
اگر چه می‌دانم
-نامه‌هایم
-ناله‌هایم
بی‌جواب می‌ماند

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

*cheshmek*
نباشی
هجومِ سکوتی وحشی
جای جای خانه را
تسخیر می‌کند

*********◄►*********

*glb2*

بی‌هوده بود تکاپویم
در فرهنگ‌ها

هیچ واژه‌ای،
معنای تو را نمی‌دهد!

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥
#لیلا_طیبی (رها)
هاشور

*~*~*~*~*~*~*~*