(۱)
پائیز سر رسیدو،
باد،
به گوشم می‌خواند،
سمفونی‌ی “ریمسکی کورساکف”* را
در شبانه‌های تنهائی!

*سمفونی ی معروفِ شهرزاد اثرِ”ریمسکی کورساکُف”

(۲)
همه‌ی شهر فهمیدند،
–دلتنگم!
تو چرا،
خودت را به “کوچه‌ی علی‌چپ” زده‌ای؟!

(۲)
خوبِ من!
با بی‌تفاوتی‌هائی که
در تو می‌بینم؛
چگونه خواهی فهمید،
شرح دلتنگی‌هایم را؟!

فاطمه عسگرپور