اون که میگفت تا تهش هست …
تا دید که من دل بستم …
گفت شرمند خالی بستم …

بــه بعضیام باس گفت …
عزیــــــزم … ذکــــرو خیر شما …
همیشه ✦ روانگشت ✦ وسطی مــــاست …

عـﺰﻳـﺰﻡ ﻗﻴـافــﻪ ﮔﺮفتن …
قــﻴـﺎفه ﻣـــﻴﺨـــﻮاﺩ…..

ﺩﺭﺟــﺮﻳــﺎﻧـﻲ که 🙂 …

جمله ناب
✓ندارم✓
ولی …

انگشت وسطیم خودش کلی
جمله ✓ ناب ✓ داره … 🙂