○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

آیا به انقراض یوزهای ایرانی،
اندیشیده‌ای؟!

به انقراضِ هولناکِ انسانیت
چطور؟!

#لیلا_طیبی (رها)