user_send_photo_psot

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

تو فقط باید از خود دیروزت یک قدم جلوتر باشی
این یعنی خود پیشرفت
و بعد از دو تا پنج سال دیگه میشی شبیه رویاهات

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○