^^^^^*^^^^^

#هاشور ۱۲۹

در پیله ی دلتنگی
چنان گرفتارم که
پروانه‌گی
فراموشم شده ست

سعید فلاحی
(زانا کوردستانی)